Ποιες ειδικότητες αναπληρωτών επιστρέφουν στην Ειδική Αγωγή

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο


ΕΛΛΑΔΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
15:18
16/08/2015
Ποιες ειδικότητες αναπληρωτών επιστρέφουν στην Ειδική Αγωγή
loading

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που εντάσσονταν στις ειδικότητες που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα από  προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες , εκτός από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης, επιστρέφουν και στους πίνακες Ειδικής Αγωγής, όπως άλλωστε προκύπτει και από σχετική αναφορά στην εγκύκλιο αναπληρωτών.

"Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις αρ. 82092/Ε2/22-5-2015 (ΦΕΚ 945 Β΄) και 90146/Ε2/8- 6-2015 (ΦΕΚ 1202 Β΄) Υ.Α. που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 «Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού» παρ. 1 περ. α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) επανασυστάθηκαν οι ειδικότητες και κλάδοι γενικής εκπ/σης του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 (Α΄ 167). Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι των «αντίστοιχων» κλάδων ΕΑΕ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με την παρούσα εγκύκλιο".

Η τελευταία φορά που είχαν ανακοινωθεί πίνακες  για τις εν λόγω ειδικότητες ήταν το σχολικό έτος 2012-13. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται με βάση τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου ο αριθμός των εγγεγραμμένων το 2012-13 σε ορισμένες ειδικότητες που αποκτούν εκ νέου το δικαίωμα ένταξης στους κλάδους ΕΑΕ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από την εγκύκλιο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 2012-13
ΠΕ14.01 2
ΠΕ18.01 23
ΠΕ18.04 2
ΠΕ18.07 1
ΠΕ18.08 1
ΠΕ18.09 5
ΠΕ18.10 12
ΠΕ18.33 7
ΠΕ18.29 1
ΤΕ01.29 1
ΤΕ01.30 1
ΔΕ01.17 1
ΔΕ01.10 1
ΔΕ01.04 1

Τυπικά προσόντα ένταξης

Τα κάτωθι τυπικά προσόντα ένταξης των εκπ/κών κλάδων ΕΑΕ με την προέκταση «.50», όπως ορίζονται στην αριθμ. 128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΚ 2217/13.08.2014 τ.Β΄) Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» (βλ. Μέρος Α΄ - παρ.2) :

i)                    διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία ή/και

ii)                   μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία ή/και

iii)                 τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή/και i

iv)                 κύρια ειδικότητα πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ της παρ. 1.3 περ. γ του άρθρου 20 του ν.3699/2008 ή/και

v)                   σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2010, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή/και

vi)                 προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα (10) διδακτικών μηνών, η οποία αποκτήθηκε κατόπιν προσλήψεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Περισσότερα στην εγκύκλιο

Δεν περιλαμβάνεται ο κλάδος ΠΕ 72 στην εγκύκλιο

Οι κάτοχοι πτυχίου Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση», ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική» Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής, εντάσσονται αποκλειστικά στον κλάδο ΠΕ72, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα εγκύκλιο.

Καλόγηρος Βασίλειος

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει