Οι φούρνοι και ειδικότερα τα πρατήρια άρτου είναι άλλη μια επιχείρηση η οποία παρουσιάζει άνοδο εν μέσω κρίσης.

Ρεπορτάζ: Νίκη Παπάζογλου

Το ανανεωμένο νομοθετικό πλαίσιο του 2013 κατάργησε εν μέρει τη δαιδαλώδη γραφειοκρατική πολιτική που επικρατούσε μέχρι στιγμής στις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων αυτών, μετατρέποντάς τες σε αδειοδοτήσεις «της μιας μέρας». Κατά πόσο το νέο σύστημα αδειοδοτήσεων έχει διευκολύνει ουσιαστικά τον μελλοντικό καταστηματάρχη; Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί για να μπορέσει να ανοίξει το δικό του πρατήριο άρτου;

Το newsbeast.gr παρουσιάζει αναλυτικό οδηγό, με τις διαδικασίες βήμα – βήμα, για το άνοιγμα ενός πρατηρίου άρτου…

Για να ιδρυθεί μία Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει:

1. Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.

2. Να ασφαλιστεί ο καταστηματάρχης στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο που στην περίπτωση αυτή είναι ο Ο.Α.Ε.Ε.

3. Να γίνει εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο καθώς και να ελεγχθεί η επιθυμητή επωνυμία για την επιχείρησή.

4. Να υπάρχει «Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή.

5. Να εκδοθεί «Άδεια Λειτουργίας»

Αρμόδιες υπηρεσίες και έγγραφα που απαιτούνται

Οι υπηρεσίες που ο δυνητικός καταστηματάρχης πρέπει να επισκεφτεί για να αποκτήσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι οι παρακάτω.

1. Πολεοδομία.

2. Δημοτική Αρχή για την αίτηση προέγκρισης αδείας. Σε ειδικές περιπτώσεις περιοχών υπάρχει περίπτωση να πρέπει να προηγηθεί επίσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού.

3. Επιμελητήριο για προσωρινή εγγραφή

4. ΟΑΕΕ για Βεβαίωση Εγγραφής στον ασφαλιστικό φορέα, η οποία θα προσκομιστεί στη συνέχεια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Εφορία για έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος και Α.Φ.Μ.

6. Επιμελητήριο για οριστική εγγραφή

7. Δημοτική Αρχή για γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας

1) Πολεοδομία

Στην περίπτωση που η επιχείρηση που πρόκειται να ανοίξετε είναι πρατήριο άρτου, πρέπει η αρχική επίσκεψη να είναι στην πολεοδομική αρχή της περιοχής του καταστήματος. Από την πολεοδομία θα πάρετε το σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη στο οποίο σημειώνεται η ακριβής τοποθεσία του ακινήτου. Απαιτείται να γνωρίζετε την συγκεκριμένη θέση του ακινήτου, δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο του καταστήματος ή την ονομασία των τεσσάρων οδών που το περικλείουν. Σε μερικές περιπτώσεις την επίσκεψη αυτή πραγματοποιεί ο μηχανικός που επιβλέπει το χώρο. Σε περίπτωση που η δημοτική αρχή στεγάζει τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού το βήμα αυτό παραλείπεται.

2) Δημοτική αρχή για προέγκριση αδείας

Δικαιολογητικά προέγκρισης καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων

Για την προέγκριση των καταστημάτων λιανικής διάθεσης τροφίμων όπως είναι τα πρατήρια άρτου, πρέπει να καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην δημοτική αρχή της περιοχής που ανήκει το κατάστημα με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

– Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86.

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση-δήλωση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και από τρίτους νομίμως εξουσιοδοτημένους για τον σκοπό αυτό.

– Κανονισμός πολυκατοικίας, εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας

Σε περίπτωση που το κατάστημα που σκοπεύει να ανοίξει ο επιχειρηματίας βρίσκεται σε πολυκατοικία θα πρέπει να προσκομίσει κατά την αίτηση προέγκρισης και τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή αυτής. Εν ελλείψει ή άρνησης του διαχειριστή να παραχωρήσει τέτοια άδεια, μπορεί να προσκομίσει αντίστοιχη του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα. Εκεί πρέπει να δηλώνεται πως ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Όταν δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 της πλειοψηφίας του αριθμού των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας που να βεβαιώνει πως δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση ή παύει η τυχόν ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος.

Μετά την κατάθεση της αίτησης με τα παραπάνω δικαιολογητικά ο δήμος υποχρεούται να εκδώσει την προέγκριση της άδειας εντός 15 ημερών. Εάν παρέλθει η προθεσμία και η προέγκριση δεν έχει χορηγηθεί, θεωρείται πως χορηγείται σιωπηλά. Σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τη Δημοτική Αρχή. Πρέπει όμως να κρατήσει την βεβαίωση υποβολής του αιτήματος μιας και θα του χρειαστεί κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών στην εφορία.

3) Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Με την ταυτότητά του ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφτεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της περιοχής που επιθυμεί να ανοίξει το κατάστημά του ούτως ώστε να γίνει η προεγγραφή του και ο έλεγχος της επωνυμίας. Κατά την προεγγραφή θα χρειαστεί να φέρει μαζί του την ταυτότητά του καθώς και το μισθωτήριο συμβόλαιο του καταστήματος στο οποίο θα εδρεύει η επιχείρησή του.

4) Ο.Α.Ε.Ε.

Στη συνέχεια πρέπει να επισκεφτεί τον Ο.Α.Ε.Ε. για να αποκτήσει τη βεβαίωση εγγραφής που είναι απαραίτητη για να πραγματοποιήσει έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία.

Για την επίσκεψη στον ΟΑΕΕ πρέπει να έχει μαζί του:

– Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας

– ΑΜΚΑ( αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης)

– Το μισθωτήριο συμβόλαιο της έδρας της επιχείρησης ή παραχωρητήριο

– Βεβαίωση από άλλο ταμείο αν είναι ή ήταν ασφαλισμένος

– Εκκαθαριστικό τελευταίας 5ετίας.

– 110,10 ευρώ

5) Εφορία για την Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος και Α.Φ.Μ.

Με το φωτοαντίγραφο της χορηγηθείσας προέγκρισης της δημοτικής αρχής ή την βεβαίωση που χορηγείται σε περίπτωση σιωπηρής προέγκρισης μετά το πέρας των 15 ημερών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει έναρξη στην εφορία. Σε περίπτωση που τίποτα από τα προηγούμενα δεν έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο δήμο και έχουν παρέλθει οι δεκαπέντε μέρες για να προχωρήσει τις διαδικασίες στην αρμόδια ΔΟΥ οφείλει να έχει μαζί του το αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος και να συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση ως εξής:

Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης

«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος …………………………..( εδώ πρέπει να αναφέρει το είδος του καταστήματος) στο Δήμο ………………..( εδώ ο δήμος που την έχει υποβάλει) με αριθ. πρωτ. ……………………. Επί της αιτήσεως αυτής ο Δήμος δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί».

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που πρέπει κάποιος να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι

-Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη από δημόσια αρχή

-Βεβαίωση εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. την οποία έχει αποκομίσει κατά το βήμα 4

-Βεβαίωση προεγγραφής στο Επιμελητήριο την οποία έχει αποκομίσει κατά το βήμα 3

– Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την εφορία του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που πρόκειται για ιδιόκτητο κτίριο χρειάζεται φωτοτυπία του συμβολαίου αγοράς, Ε9 ή ΕΤΑΚ και αν το ίδιο κτίριο δηλώνει και σαν κατοικία του, υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ότι θα χρησιμοποιηθεί μέρος της κατοικίας – πρέπει να διευκρινίζεται πόσα τετραγωνικά μέτρα – ως επαγγελματική έδρα. Σε περίπτωση που το κτίριο παραχωρείται δωρεάν στον μελλοντικό καταστηματάρχη ή υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή αρκεί.

Στην αρμόδια Δ.Ο.Υ θα συμπληρώσει τη Δήλωση Έναρξης – Μεταβολής (Μ2-Μ1), στη συνέχεια θα περάσει από τον έφορο για την λεγόμενη Αυτοψία(σφραγίδα). Με αυτά ολοκληρώνεται η διαδικασία της εφορίας και έχει στα χέρια του την Έναρξη.

6) Επαγγελματικό Επιμελητήριο για οριστική εγγραφή.

Αφού αποκτηθεί ή Έναρξη από την εφορία ο επιχειρηματίας θα πρέπει και πάλι να επισκεφθεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και με την έναρξη και την ταυτότητά του να ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής πληρώνοντας 66 ευρώ.

7) Δημοτική Αρχή για την γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας

Δικαιολογητικά έγκρισης αδείας για πρατήριο άρτου

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης από την δημοτική αρχή και την επίσκεψή στις ανωτέρω υπηρεσίες, μπορεί να αιτηθεί για την γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος στον οικείο δήμο. Το χρονικό περιθώριο είναι τρεις μήνες από την χορήγηση της προέγκρισης με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο. Για την γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών υποβάλλονται στον οικείο δήμο τρεις υπεύθυνες δηλώσεις, του ενδιαφερόμενου, του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού και του υγειονομικώς υπεύθυνου του καταστήματος.

– Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη

Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου γνωστοποιείται η ίδρυση και λειτουργία και δηλώνεται η συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην υγειονομική διάταξη αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.1οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β’/2012). Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει κατά την επίσκεψή του στο δήμο αίτηση υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα.

– Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού

Με την αίτηση που συμπληρώνει ο εποπτεύων ιδιώτης μηχανικός του χώρου δηλώνεται ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος τεχνικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και εκείνες των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων. Σ’ αυτή ο μηχανικός καταγράφει αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού ( π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κλπ)

– Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου

Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση ο υπεύθυνος αποδέχεται τον ορισμό του.

– Παράβολο

Εκτός από τις τρεις υπεύθυνες δηλώσεις ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αγοράσει και το αντίστοιχο παράβολο. Για τα πρατήρια άρτου το παράβολο κοστίζει 185 ευρώ για πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους αλλά 75 ευρώ για την περίπτωση που οι κάτοικοι είναι λιγότεροι των 5.000.

– Δημοτική Ενημερότητα

Προϋπόθεση για την αδειοδότηση είναι και η μη ύπαρξη οφειλής από τον καταστηματάρχη στη δημοτική αρχή. Έτσι κατά την αίτηση γνωστοποίησης και ίδρυσης καταστήματος θα πρέπει να ζητήσει φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου που να αποδεικνύει πως δεν υπάρχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη δημοτική αρχή. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκκρεμοδικίας καθώς και εκείνες του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι οφειλέτης του Δήμου, δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια μέχρι να εξοφληθεί το ποσό.

– Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας

Η βεβαίωση ασκήσεως επιτηδεύματος που αποκτήσαμε από την Δ.Ο.Υ. πρέπει να κατατεθεί στη δημοτική αρχή γα την έγκριση της άδειας.

Μαζί με τις προαναφερθείσες δηλώσεις με τις οποίες οι αρμόδιοι πιστοποιούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους με το νόμο ως προς τη λειτουργία της επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συμπληρώσει με ένα Χ τα κενά πεδία του Β’ Μέρους του εντύπου που θα του παραχωρηθεί σχετικά με τις ισχύουσες προϋποθέσεις των καταστημάτων αυτών. Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να έχουν τηρηθεί κατά την κατασκευή του καταστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται όπως το αντίγραφο οικοδομικής άδειας με βεβαίωση κύριας χρήσης ΚΥΕ, το αναλυτικό και επικαιροποιημένο διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης, το οποίο καταρτίζει και υπογράφει ο υγειονομικά υπεύθυνος είτε επιστήμονας σχετικής ειδικότητας, αλλά και το σύστημα ιχνηλασιμότητας δεν υποβάλλονται πλέον στην καθ’ ύλην αρμόδια αρχή αλλά θα διατηρούνται εντός της επιχείρησης για τις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων.

Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω, αφού ο δημοτικός υπάλληλος ελέγξει την πληρότητα και μόνο των υποβληθέντων δικαιολογητικών στοιχείων, παραχωρεί τη «Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης και Ίδρυσης Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» στην οποία εμπεριέχεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής η οποία ενέχει θέση αδείας. Από εκεί και πέρα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανοίξει το κατάστημά του.

Στην συνέχεια ο φάκελος του καταστήματος διαβιβάζεται εντός 5 ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες δηλαδή στην υγειονομική υπηρεσία της οικείας περιφερειακής ενότητας, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης καθώς και στην Πυροσβεστική υπηρεσία για τους προβλεπόμενους ελέγχους. Οι υπηρεσίες αυτές πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν με το σύστημα της απλής γνωστοποίησης.

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να γνωρίζει βέβαια πως επειδή με την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου η υγειονομική υπηρεσία δεν γνωμοδοτεί πριν την αδειοδότηση, συνήθως πραγματοποιούνται μεταγενέστεροι έλεγχοι στα νεοσυσταθέντα και στα ήδη υπάρχοντα καταστήματα. Στην περίπτωση λοιπόν που διαπιστωθεί κάποια σοβαρή παράβαση οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να προβούν σε οριστική ή μερική ανάκληση της άδειας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος εάν κάποιος συγκεντρώσει και καταθέσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά μπορεί να περιοριστεί σε και σε 20 ημέρες, έχοντας υπολογίσει μια ημέρα σχεδόν για κάθε δημόσια υπηρεσία.

Το κόστος του όλου εγχειρήματος από πλευρά αδειοδότησης και μόνο ξεκινά από 361,10 ευρώ χωρίς να υπολογίσουμε την αμοιβή του πολιτικού μηχανικού της οποίας το εύρος ποικίλλει.

TAGS