Πού και πώς θα κάνετε αίτηση για το νέο πρόγραμμα VOUCHER

Ανοίγει το πρόγραμμα για άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών


ΕΛΛΑΔΑ
13:18
16/02/2016
Πού και πώς θα κάνετε αίτηση για το νέο πρόγραμμα VOUCHER
2
loading

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα VOUCHER με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας». Συγκεκριμένα, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους δυνητικά ωφελουμένους αρχίζει στις 16/2/2016 και ώρα 16:00 και λήγει στις 31/3/2016 και ώρα 23:59:59.

Με τον ανασχεδιασμό του προγράμματος οι ωφελούμενοι του VOUCHER θα λαμβάνουν 1.471 ευρώ,.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν Άνεργοι Νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

1. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997

2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

3. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

5. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετράμηνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου ενιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης VOUCHER θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

-Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

-Λιανικό Εμπόριο

-Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα)

-Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Τα Κριτήρια Επιλογής είναι:

- Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

- Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2014, δηλαδή εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 - 31/12/2014)

- Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 60 μόρια.

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει καταθέσει νωρίτερα αίτηση.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι θα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά και μόνο, αίτηση συμμέτοχής, ανάλογα με την ειδικότητα τους, στις ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες:

www.logistics-eede.gr

www.esee-emporio.gr

www.exagogiko-eede.gr

http://edu.sepe.gr

Η επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση edu.sepe.gr στο αντίστοιχο πεδίο. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του από 17/2/2016 έως 31/3/2016.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης θα αναρτηθούν τα αρχικά αποτελέσματα βάσει των όσων έχει δηλώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική αίτηση του. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για το αν έχει αρχικά επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) ενώ θα του σταλεί και σχετικό ενημερωτικό email.

3. Για την οριστική επιλογή του κάθε επιλεγέντας οφείλει να προσκομίσει στον ΣΕΠΕ (Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43  Αθήνα) τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα όσα έχει δηλώσει στην αίτηση του. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση των αρχικών αποτελεσμάτων.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/ Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.
 • Ατομικό σχέδιο δράσης - αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 31/3/2016, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

Σχετικά με τις Βεβαιώσεις Εξατομικευμένης Παρέμβασης, οι οποίες φέρουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 31/3/2016, ο ωφελούμενος εφόσον έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβάλλει Υ/Δ στην οποία θα αναγράφεται ο ΚΑΥΑΣ του και θα δηλώνει ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης πριν από την 31/3/2016. 4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν τα τελικά αποτελέσματα και θα οριστικοποιηθεί το μητρώο ωφελουμένων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

2
σχόλια
 1. avatar παυλος-καρολος

  αληθεια λεει για αυτο τα ματια μας δεκατεσσερα

 2. avatar nikosvoucher

  Λίγα λόγια για όσους κάνουν αίτηση για το voucher 18-24 για να ξέρουν τι τους περιμένει
  Ο «ωφελούμενος» λόγω της καθυστέρησης στη διαδικασίας πληρωμής, με ευθύνη είτε του ΚΕΚ είτε του υπουργείου, μπορεί να ελπίζει να λάβει το επίδομα της θεωρίας στην καλύτερη περίπτωση ένα με δύο μήνες μετά το τέλος των μαθημάτων. Για να λάβει τα χρήματα της πρώτης φάσης του επιδόματος πρακτικής άσκησης, θα περιμένει σίγουρα μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, ενώ τα χρήματα της δεύτερης φάσης θα καθυστερήσουν σίγουρα πάνω από εξάμηνο. Για να συμπληρωθεί δε το πλήρες ποσό, πρέπει να περιμένει την επιστροφή της εφορίας. Η λογική φυσικά είναι πως οι νέοι κάτω των 29 χρονών δεν χρειάζεται να πληρώνονται αμέσως, γιατί είτε συντηρούνται από τις οικογένειές τους, είτε δουλεύουν ταυτόχρονα μαύρα ή στην τελική δεν έχουν και τόσα έξοδα and who gives a fuck. Μια τέτοια λογική έρχεται να συμπληρώσει την πολιτική μειωμένου κατωτάτου μισθού για όσους είναι κάτω των 25 και την γενικευμένη λογική της απλήρωτης ή και τζάμπα πρακτικής εργασίας, για την οποία οι νέοι υποτίθεται πρέπει να λένε και ευχαριστώ, γιατί έχουν την χαρά να «ξετριφτούν στη δουλειά».
  Ο επίσημος λόγος του κράτους προσπαθεί να ωραιοποιήσει τα voucher παρουσιάζοντάς τα ως μια εξαιρετική ευκαιρία να γίνει ο άνεργος ή η άνεργη ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Για τα αφεντικά, οι «ωφελούμενοι» είναι φτηνό, αλλά εν τέλει ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό.
  από την εμπειρία των voucher τουρισμού
  [...]

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει