Σημαντική αύξηση μεγεθών κατέγραψε ο όμιλος ΑΔΜΗΕ για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Συγκεκριμένα τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 109,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 16,8% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 82,2 εκατ. ευρώ (από 70 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023).

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 36,9 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 25,1%.

Ο Όμιλος για το α’ τρίμηνο του 2024 κατέγραψε επενδύσεις σε έργα ύψους 97,2 εκατ. ευρώ έναντι 148,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ ο καθαρός δανεισμός του, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώθηκε στα 904,4 εκατ. ευρώ έναντι 950,5 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. πρότεινε στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2023, που αντιστοιχεί στο ποσό των 58,96 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.