Τις αρμοδιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ορίζει το σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε σήμερα ,από τον αρμόδιο υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο πλαίσιο της ριζικής αναμόρφωσης του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι οποίοι υπογράφουν την απόφαση, αναθέτουν:

«α) την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή, πλην της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, του άρθρου 23 του π.δ. 121/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, και

β) την εποπτεία και τη ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των λοιπών νομικών προσώπων αρμοδιότητας των οργανικών μονάδων»

Στον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους αναθέτουν:

«α) την άσκηση των αρμοδιοτήτων:

αα) της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας, συ­μπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή, πλην της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, του άρθρου 17 του π.δ. 121/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας,

αβ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενι­κής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης εξαιρουμένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας του άρθρου 9 του π.δ. 121/2017,

αγ) του Τμήματος Σύστασης και Συγκρότησης Συλλο­γικών Οργάνων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης του άρθρου 6 του π.δ. 121/2017,

αδ) του Τμήματος Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋ­πολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 12 του π.δ. 121/2017,

β) την εποπτεία και τη ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων των νομικών προσώπων αρμοδιότητας των οργανικών μονάδων της υποπερ. (αα) της περ. (α).

Οι αρμοδιότητες των υποπερ. (αβ), (αγ) και (αδ) της περ. (α) ασκούνται από τον Υπουργό Υγείας για τους φορείς και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτόν. Η αρμοδιότητα της περ. (β) μπορεί να ασκείται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι­κών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα­ρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι­κών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

ζ) ο διορισμός, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέ­τηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπαγόμενων στο άρθρο 1 υπηρεσιών και φορέων, καθώς και των εποπτευόμενων από τη Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας, πλην της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 37 και 109 του ν. 4622/2019,

η) η επιλογή και ο διορισμός των διοικήσεων των νοσοκομείων, των Υγειονομικών Περιφερειών και των εποπτευόμενων φορέων του άρθρου 1 και

θ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γρα­φείου του, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην οργά­νωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Οι αρμοδιότητες των περ. (α), (ε) και (στ) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Υγείας. Η αρμοδιότητα της περ. (η) ασκείται από κοινού με τον Υπουργό.”

Στον υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο αναθέτουν τον έλεγχο:

α) της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, του άρθρου 17 του π.δ. 121/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας και

β) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, του άρθρου 23 του π.δ. 121/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Γενικής Γραμ­ματείας Δημόσιας Υγείας.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι­κών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα­ρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι­κών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς και

ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γρα­φείου του, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην οργά­νωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Οι αρμοδιότητες των περ. (α), (ε) και στ) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Yγείας.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουρ­γό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) η νομοθετική πρωτοβουλία,

β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νο­μικού Συμβουλίου του Κράτους, και

γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η τοποθέτηση και γενικό­τερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού, με την επιφύλαξη της περ. ζ) του άρθρου 2.