Μετά το νομοσχέδιο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντ. Μανιτάκη, που προέβλεπε την κατάργηση της έκδοσης προσωρινών διαταγών και αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων από τα δικαστήρια, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει, ήδη, έτοιμη σχετική διάταξη για το ζήτημα αυτό, η οποία θα ενταχθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και προβλέπει αρκετά ασφυκτικές προθεσμίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Αντ. Ρουπακιώτης, με γνώμονα το σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος της δικαστικής προστασίας του πολίτη προωθεί νομοθετική ρύθμιση, με την οποία επιδιώκεται η αποτροπή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος έκδοσης προσωρινών διαταγών και αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, χωρίς, όμως, να καταργείται επί της ουσίας η δυνατότητα παροχής δικαστικής προστασίας, που προβλέπεται από το άρθρο 20 του Συντάγματος και το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Σύμφωνα με την προωθούμενη ρύθμιση οι προθεσμίες είναι έντονα ασφυκτικές, ειδικά στις εργατικές υποθέσεις. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής θα προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός δύο εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες. Σημειώνεται, ότι για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής, προϋπόθεση είναι η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, αναβολή της συζήτησης χορηγείται μόνο αν συντρέχει σπουδαίος λόγος στο πρόσωπο του διαδίκου. Στην περίπτωση αυτή η δικάσιμος ορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες. Αναβολή της υπόθεσης για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο.

Επίσης, αν τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν διαταχθεί πριν την άσκηση της κυρίας αγωγής, ο δικαστής που τα διατάσσει ορίζει υποχρεωτικά προθεσμία όχι μεγαλύτερη των 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων. Αναβολή της κυρίας υπόθεσης επιτρέπεται μόνο μία φορά και σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο μήνες από την αρχική δικάσιμο, ενώ δεύτερη αναβολή χορηγείται μόνον αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή η νέα δικάσιμος προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός 30 ημερών και η απόφαση επί της αγωγής εκδίδεται από το δικαστήριο υποχρεωτικά μέσα σε τρεις μήνες από τη συζήτηση. Ειδικά για τις εργατικές υποθέσεις (απολύσεις εργαζομένων, συμβασιούχων, κ.λπ.), η απόφαση εκδίδεται οπωσδήποτε μέσα σε δύο μήνες από τη συζήτηση.

Τέλος, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση της κυρίας αγωγής αίρονται αυτοδικαίως τα ασφαλιστικά μέτρα, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος, μέσα στην προθεσμία αυτή, πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής.

TAGS