Εφορία: Ετοιμάζει «ραβασάκια» με έξτρα φόρους για εισοδήματα του 2014

Φόρους κατ' εκτίμηση θα βεβαιώσουν οι Δ.Ο.Υ. - Πώς μπορούν οι φορολογούμενοι που έπεσαν στην παγίδα των διασταυρώσεων να ακυρώσουν τα εκκαθαριστικά 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
8:31
24/10/2020
Εφορία: Ετοιμάζει «ραβασάκια» με έξτρα φόρους για εισοδήματα του 2014
5
loading

Χιλιάδες εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία αφορούν σε εισοδήματα του 2014 τα οποία ξέχασαν να δηλώσουν οι φορολογούμενοι ετοιμάζει η ΑΑΔΕ.

Με νέα εγκύκλιό του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής δίνει εντολή στις εφορίες να υπολογίσουν τους φόρους κατ΄εκτίμηση και να στείλουν τα «ραβασάκια» στους φορολογούμενους, που εντοπίστηκαν από τις διασταυρώσεις, να μην έχουν δηλώσει εισοδήματα που απέκτησαν το 2014.

Πρόσφατα η ΑΑΔΕ εντόπισε περίπου 100.000 φορολογούμενους να μην έχουν δηλώσει με τη φορολογική δήλωση που υπέβαλαν το 2015 εισοδήματα από αναδρομικά συντάξεων, συντάξεις από το εξωτερικό, εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb. Οι φορολογούμενοι αυτοί έχουν λάβει ήδη  email από την ΑΑΔΕ με το οποίο καλούνται να σπεύσουν να υποβάλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις πριν η Εφορία τους βεβαιώσει το φόρο για τα αδήλωτα εισοδήματα. Οι Δ.Ο.Υ. από τον Νοέμβριο αναμένεται να  ξεκινήσουν τον έλεγχο των συγκεκριμένων φορολογούμενων. Θα  προσδιορίσουν το φόρο που προκύπτει κατ' εκτίμηση και θα στείλουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα στους φορολογούμενους που πιάστηκαν από τις διασταυρώσεις να έχουν κρύψει εισοδήματα από την Εφορία.

Οι οδηγίες  Πιτσιλή που έλαβαν οι εφορίες προβλέπουν τα εξής:

1.  Για το φορολογικό έτος 2014 στις περιπτώσεις που φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα, παρά την υποχρέωσή τους να υποβάλουν φορολογική δήλωση εντός του 2015, δεν την υπέβαλαν, εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση προκύπτει:

α) φορολογητέα ύλη για τον κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης,

β) ποσό φόρου προς καταβολή και

γ) ότι το ποσό προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ. Με την ίδια πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Σε περίπτωση εγγάμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης δύναται να εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου και για τους δύο συζύγους/μέρη συμφώνου συμβίωσης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η έγγαμη σχέση ή το Σύμφωνο Συμβίωσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου.

2. Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εκδίδεται για εισόδημα που προκύπτει με βάση τα στοιχεία που λαμβάνονται μεταξύ άλλων από:

α) τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2014 και

β) από διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή προέρχονται από ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ, καθώς επίσης και στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας και εν γένει από κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους που λαμβάνει η Φορολογική Διοίκηση.

3.  Στο εκκαθαριστικό που θα λάβουν οι φορολογούμενοι θα αναφέρεται ότι η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης  μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου. Επίσης, αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε υπόψη της μέχρι την ως άνω ημερομηνία για τον κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης. Τα στοιχεία αυτά δύνανται να αναφέρονται και σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πράξης του εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

4. Επί του ποσού του φόρου που προσδιορίζεται με την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου δεν υπολογίζονται πρόστιμα του ν. 4174/2013, υπολογίζεται όμως ο τόκος του άρθρου 53 του ν. 4174/2013. Ως αφετηρία υπολογισμού του τόκου λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού.

5.  Ο φορολογούμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά  για το σημείωμα με τη λυπητερή. Συγκεκριμένα λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το φορολογικό έτος 2014 δήλωση φόρου εισοδήματος συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου παύει να ισχύει αυτοδικαίως, εκδίδεται άμεσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου με βάση την υποβληθείσα δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά και βεβαιώνονται οι οφειλές που προσδιορίζονται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Στην περίπτωση που με βάση τη δήλωση και τα δικαιολογητικά προκύψει μικρότερο ποσό οφειλής το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό επιστρέφεται. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης του φορολογούμενου με την ως άνω διαδικασία λήγει την 31/12/2020 (λόγω συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής) και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4174/2013 περί εκπρόθεσμης δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη διοικητικού ή τυχόν διορθωτικού προσδιορισμού δύναται να εκδίδεται και να κοινοποιείται έως την 31.12.2021. Για τον υπολογισμό των τόκων δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της δήλωσης μέχρι την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

7. Η δήλωση του φορολογούμενου με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλεται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεσή της και στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ. Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περίπτωση. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα, που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι΄ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

8. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέγει την αποστολή αίτησης με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην οποία δημοσιοποιείται ο κατάλογος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την αποστολή μηνυμάτων (https://www.aade.gr/menoy/ aade/epikoinonia).

9. Ο φορολογούμενος υποχρεούται σε καταβολή του οφειλόμενου με βάση την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εντός 30  ημερών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής, εκτός αν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οπότε και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 6 της παρούσας.

10. Κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

Αδήλωτα αναδρομικά: Προθεσμία 9 ημερών έχουν 42.000 φορολογούμενοι για να τα δηλώσουν στην Εφορία

Σε εννέα ημέρες λήγει η προθεσμία  που έχει δώσει η ΑΑΔΕ στους φορολογούμενους για να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά, που έλαβαν το 2014 και ουδέποτε δήλωσαν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Πρόκειται για προθεσμία (31/10, που λογω Σαββάτου μετατίθεται τη Δευτέρα, 2/11), που η ΑΑΔΕ έδωσε στις αρχές του μήνα, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, ώστε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στους 42.000 φορολογουμένους, που έλαβαν τη σχετική ενημέρωση στη θυρίδα τους στο myTaxisnet.
Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν υποβάλουν μόνοι τους τροποποιητική δήλωση, η φορολογική διοίκηση θα καταλογίσει μέχρι το τέλος του χρόνου φόρους και προσαυξήσεις, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

5
σχόλια
 1. avatar Ellraiser

  Οποιον πιασουν απλα ριχνουν τα διχτυα.
  Αν εχεις το κουραγιο και τις αποδειξεις να τρεχεις σαν μ......ς στις εφοριες στα καλα καθουμενα.
  Ετσι γινοταν παλια (ισως και σημερα γιατι εκλεισα) και στις επιχειρησεις ερχοταν ραβασακι 1000 ευρω για κλεισιμο βιβλιων για ετος πριν μια δεκαετια (ενω ειχες πληρωσει τους τοτε φορους).
  Πηγαινες στον εφορο και σε ελεγε πληρωσε τα (σαν μ.....ς) αλλιως με μια μουτζουρα (συνηθως απο λαθος του πελατη) θα εχεις πρωτο προστιμο 500 ευρω.
  Αν ξερατε οι περισσοτεροι απο επιχειρησεις (υπηρχαν μερες ατσιγαρος).
  Θα ανακαλυψουν και τα αναδρομικα για τον ΕΝΦΙΑ απο τοτε που χτιστηκε το σπιτι......!!

 2. avatar Βαγγέλης101

  Έτσι μου στείλανε και εμένα στο τέλος του 2019 ένα ραβασάκι για να πληρώσω για τα εισοδήματα του 2013 (2014 δήλωση) και ως δια μαγείας αποδείχθηκε ότι είχα πληρώσει την εφορία κανονικά. Το πήραν πίσω αλλά έπρεπε να τρέξω για να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας και ότι ο υπάλληλος της ΔΟΥ (ΝΔ ή Σύριζα ή ΚΙΝΑΛ ή ότι στον αγύριστο ήταν) ότι ήταν [...].
  Ταλαιπωρία για το τίποτα. Αυτό είναι το εξωφρενικό και δεν έχει σχέση με καμιά κυβέρνηση. Απλά κάποιος πρώην [...] φοιτητής του 5, που αποφοίτησε μετά την οκταετία με συγγράμματα, διορίστηκε για να ταλαιπωρεί με την ανικανότητα του την κοινωνία!!!!

 3. avatar Μόνο εδώ (φυσικά)

  Το κράτος «θυμάται» μετά από από 5, 10 ή 50 χρόνια (ανάλογα με το ποτέ ψάχνει έξτρα χρήμα) να στείλει [...]χαρτα και να ζητάει λεφτά για τον οποιοδήποτε λόγο γουστάρει αναδρομικά !!! Όταν βέβαια το κράτος χρωστάει λεφτά παθαίνει μιας μορφής αμνησία για κάποιο ακατανόητο λόγο...Αν πραγματικά κάποια κυβέρνηση προσπαθήσει να φέρει ξένες επενδύσεις θα πρέπει να αλλάξει τα πάντα ή να κοροϊδεύει τους επενδυτές μέχρι να τους πάρουν χαμπάρι. Κατά τα άλλα είμαστε στην ΕΕ και έχουμε ανάγκη από επενδύσεις...

 4. avatar John-e-Be

  Το 2014 δεν υπήρχε η δυνατότητα αντιστοίχισης με κωδικό εισοδήματος για τα νόμιμα και μέσω τραπεζης εισοδήματα απο βραχυχρόνια μίσθωση. Θα στείλει ραβασάκια παράνομα λοιπόν η κυβέρνηση; Οποία έκπληξις!

 5. avatar konstantinos parask

  Μηπως το ΙΚΑ δεν εξεδωσε αποδειξεις των αναδρομικων?? Κι αν εχει γινει αυτο..δεν επιτρεπεται να κυνηγηθει ο πολιτης. Μου εχει τυχει το ΙΚΑ να μην εχει εκδοσει..κι εγω να τρεχω εκει και να μην δινουν.Παρακαλω να γινει ελενγχος πανω σε αυτο.

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει