Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7:45
20/09/2011
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»
loading

Πρόσκληση προς υφιστάμενες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα για ένταξη έργων στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ), απευθύνει η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Η Πράξη αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και τον εµπλουτισµό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µέσω της αξιοποίησης των εναλλακτικών ή και ειδικών µορφών τουρισµού.

Στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν από µία πρόταση υφιστάµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στους επιλέξιµους ΚΑ∆, όπως αυτοί αναφέρονται στον οδηγό της πράξης και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών που αξιοποιούν τις εναλλακτικές ή/και ειδικές µορφές τουρισµού

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωµα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, οι επιχειρήσεις ΟΤΑ, καθώς και οι θυγατρικές τους.

Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση (δηµόσια δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή) ανέρχεται στις €10.000,00 και ο µέγιστος στις €400.000,00. Το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 15 Σεπτεμβρίου 2011 έως και την 15 Νοεμβρίου 2011 µέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την προκήρυξη της πράξης δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η εκτύπωση του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου υποβολής, τα οποία αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έντυπη µορφή, εντός δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα µε την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ


ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει