Με αυτοψίες στο χώρο της παραλίας και του αιγιαλού από μικτά κλιμάκια ελεγκτών,  εικόνες από δορυφόρους και drones αλλά και τις καταγγελίες των πολιτών μέσω της εφαρμογής  myCoast θα γίνεται ο έλεγχος στις παραλίες για πιθανές παραβάσεις από τους παραχωρησιούχους.  

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δίνονται νέες οδηγίες για τον έλεγχο της τήρησης των όρων των συμβάσεων παραχώρησης σε χώρους αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης κλπ . Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο οι έλεγχοι διενεργούνται με τους εξής τρόπους:

1.         Με αυτοψία στον χώρο του αιγιαλού και της παραλίας, από μικτά κλιμάκια καθώς και ομάδες κοινού ελέγχου, στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Κτηματικής Υπηρεσίας, του δήμου, της ΑΑΔΕ, της Οικονομικής Αστυνομίας, της ΕΛΑΣ και των εισαγγελικών  Αρχών. Μετά τη διενέργεια της αυτοψίας συντάσσεται επιτόπου πόρισμα – έκθεση αυτοψίας με συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό, όταν αυτό είναι εφικτό και επιδίδεται ή τοιχοκολλάται αμέσως .

2.        Με εξ αποστάσεως φωτογραφική λήψη του χώρου του αιγιαλού και της παραλίας, ιδίως από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που λειτουργούν στον αέρα αυτόνομα ή τηλεκατευθυνόμενα (τηλεπισκόπηση) ή με αξιοποίηση δορυφορικών λήψεων. Ήδη έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες από  drones στη Χαλκιδική, μετά από “βροχή” καταγγελιών. Η Κτηματική Υπηρεσία λαμβάνει το φωτογραφικό υποστηρικτικό υλικό και βάσει αυτού συντάσσει τα πορίσματα – εκθέσεις αυτοψίας, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα και επιβάλλοντας κυρώσεις που περιγράφει ο νόμος. Οι σχετικές πράξεις επιδίδονται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Καταγγελίες

Παράλληλα  έχει ενεργοποιηθεί και η εφαρμογή MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν  να δουν τις λεπτομέρειες και τους όρους κάθε σύμβασης (σε ειδικά αναρτημένη πινακίδα επί της παραλίας με QR Code) και να υποβάλουν καταγγελία αν διαπιστώνουν παραβάσεις.

Τα πρόστιμα

Όσον αφορά στον υπολογισμό των προστίμων, για αυθαίρετες κατασκευές και καταπατήσεις, η ίδια εγκύκλιος παραπέμπει στη σχετική Απόφαση που ορίζει τον μαθηματικό τύπο. 

Βασικές παράμετροι αυτού του τύπου είναι η έκταση της παραχωρούμενης επιφάνειας, η αντικειμενική αξία των όμορων ακινήτων, ειδικοί συντελεστές βαρύτητας για την τοποθεσία της παραλίας και την παραχωρούμενη χρήση (π.χ. μεγαλύτερος για θαλάσσια μέσα αναψυχής)  και συντελεστής εξομάλυνσης 15-25%, που “κλειδώνει” το μέγιστο αντάλλαγμα, επί του οποίου υπολογίζονται και τα κατά περίπτωση πρόστιμα. 

Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο προβλέπει:

–            Για αυθαίρετη κατασκευή έργου ή διαμόρφωση σε αιγιαλό ή παραλία, πρόστιμο που ανέρχεται στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος, το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ετών, και μέχρι πέντε έτη, από τότε που έχει ανεγερθεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει γίνει  η αυθαίρετη διαμόρφωση, και αποκλεισμό του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης.  

–            Για αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, πρόστιμο που ανέρχεται στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που θα αντιστοιχούσε στην καταληφθείσα έκταση και αποκλεισμό του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για  πέντε έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, αν η κατάληψη έχει γίνει από λειτουργούσα όμορη επιχείρηση, η λειτουργία της αναστέλλεται επί δέκα ημέρες, η ταμειακή της μηχανή σφραγίζεται και ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε διαδικασία  παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης.

–            Για κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας καθ’ υπέρβαση της σύμβασης παραχώρησης, πρόστιμο που ανέρχεται στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος, για την έκταση που δεν καλύπτεται από έγκυρη σύμβαση παραχώρησης. Αν η υπέρβαση ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% της παραχωρηθείσας  έκτασης, σε περίπτωση δεύτερης παράβασης επιβάλλεται αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης. Σε περίπτωση τρίτης υπέρβασης ποσοστού μεγαλύτερου του 30%, ο παραβάτης αποκλείεται  από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης, η λειτουργία της επιχείρησης αναστέλλεται επί 10 ημέρες και η ταμειακή μηχανή της επιχείρησης σφραγίζεται .

Πρόστιμα σε όσους κλείνουν τις παραλίες

 Όσον αφορά στις περιπτώσεις όπου βεβαιώνεται παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία, προβλέπονται πρόστιμα από 2.000 έως 60.000 ευρώ.