«Μπλόκο» από το ΣτΕ στην αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια των μαθητών

Αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις


ΚΟΙΝΩΝΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
12:36
20/09/2019
«Μπλόκο» από το ΣτΕ στην αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια των μαθητών
30
loading

«Μπλόκο» στην αναγραφή του θρησκεύματος των μαθητών στο απολυτήριο, τα αποδεικτικά σπουδών και τα πιστοποιητικά σπουδών του γυμνασίου και του λυκείου βάζει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με σειρά αποφάσεων της (1759-1760/2019) η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, συμφωνώντας με τις θέσεις που έχει διατυπώσει και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ακύρωσε τις σχετικές αποφάσεις του τέως υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου. Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η υποχρεωτική ή προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος στα έγγραφα αυτά συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 του Συντάγματος, του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ, καθώς και διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (του ν. 2472/1997 και του Γενικού Κανονισμού 2016/679).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε τα εξής:

α) Με το άρθρο 13 του Συντάγματος κατοχυρώνεται το ατομικό δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, το οποίο υπόκειται μόνο στους προβλεπόμενους από το ίδιο το Σύνταγμα περιορισμούς και περιλαμβάνει την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης αφ'ενός και την ελευθερία εκδήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων αφ'ετέρου, καθιερώνεται δε και η θρησκευτική ισότητα. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και το δικαίωμα του ατόμου να μην αποκαλύπτει, είτε αμέσως είτε εμμέσως, το θρήσκευμα ή τις θρησκευτικές εν γένει πεποιθήσεις του, ενώ καμία κρατική αρχή ή κρατικό όργανο δεν επιτρέπεται να αναζητούν το θρησκευτικό φρόνημα του ατόμου, πολύ δε περισσότερο να επιβάλλουν την εξωτερίκευση των εν λόγω πεποιθήσεων. Συνεπώς, η αναγραφή του θρησκεύματος σε δημόσια έγγραφα, όπως εν προκειμένω το απολυτήριο, τα αποδεικτικά σπουδών και τα πιστοποιητικά σπουδών του γυμνασίου και του γενικού λυκείου (ή οι αστυνομικές ταυτότητες, όπως είχε, αντίστοιχα, κριθεί με τις αποφάσεις 2280-2286/2001 της Ολομέλειας του ΣτΕ), η οποία επιβάλλεται κατ'αρχήν ως υποχρεωτική με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις, συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 του Συντάγματος.

β) Περαιτέρω, η αναγραφή του θρησκεύματος στα ως άνω έγγραφα συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 του Συντάγματος, ακόμη και αν γίνεται με τη συγκατάθεση ή την πρωτοβουλία του μαθητή ή των γονέων του ή με την πρόβλεψη του σχετικού πεδίου στον τύπο του τίτλου, το οποίο μπορεί να παραμείνει κενό. Και τούτο, διότι η θρησκευτική ελευθερία περιλαμβάνει μεν το δικαίωμα του καθενός να εκδηλώνει ανεμπόδιστα το θρήσκευμα ή τις θρησκευτικές εν γένει πεποιθήσεις του, αλλά δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα των ατόμων να εκδηλώνουν τις πεποιθήσεις αυτές με την αναγραφή τους, όταν το επιθυμούν, και σε δημόσια έγγραφα, όπως οι προαναφερόμενοι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι συνιστούν αποδεικτικά της φοίτησης, της επίδοσης και της ολοκλήρωσης ενός σταδίου εκπαίδευσης των μαθητών (και μάλιστα επιδεικνύονται σε κάθε αρχή και υπηρεσία και σε οποιονδήποτε ιδιώτη για την πιστοποίηση των σπουδών και των γνώσεων του κατόχου τους σε όλη τη διάρκεια του μετέπειτα βίου του) και όχι αποδεικτικά μη συναφών πληροφοριών, όπως είναι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις. Η αντίθετη ερμηνεία θα είχε ως συνέπεια την προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας εκείνων των Ελλήνων που δεν θα επιθυμούσαν να εκδηλώσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα αναγκάζονταν να τις αποκαλύψουν εμμέσως και οιονεί δημόσια, ενώ επιπλέον θα διαφοροποιούνταν παρά τη θέλησή τους από όσους ομολογούν τις εν λόγω πεποιθήσεις, αναιρώντας παράλληλα και τη θρησκευτική ουδετερότητα του Κράτους, όσον αφορά την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος. Πέραν τούτων, η αναγραφή του θρησκεύματος στο απολυτήριο και τους τίτλους σπουδών παρέχει και έδαφος ενδεχόμενων διακρίσεων, δυσμενών ή ευμενών, και ενέχει, συνεπώς, τον κίνδυνο προσβολής της θρησκευτικής ισότητας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους τίτλους σπουδών των ιδιωτικών σχολείων, οι οποίοι είναι ισότιμοι και έχουν ίδιο περιεχόμενο με τους αντίστοιχους τίτλους των δημόσιων σχολείων.

γ) Η αναγραφή του θρησκεύματος στο απολυτήριο και στους λοιπούς τίτλους και πιστοποιητικά, υποχρεωτική ή προαιρετική, παραβιάζει και τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ, διότι δεν προκύπτει η ύπαρξη οποιουδήποτε λόγου που να καθιστά αναγκαία την αναγραφή του θρησκεύματος στα ως άνω έγγραφα, τα οποία, ενόψει και των ποικίλλων χρήσεών τους, δεν προορίζονται για την άσκηση του δικαιώματος εκδήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων καθενός. Εξάλλου, η τυχόν αναγραφή του θρησκεύματος στα έγγραφα αυτά ενέχει τον κίνδυνο διακριτικής μεταχείρισης των κατόχων τους στις σχέσεις τους με τη διοίκηση ή και στις επαγγελματικές τους σχέσεις, ενώ ακόμη και η προαιρετική αναγραφή ενέχει τον κίνδυνο θετικών ή αρνητικών διακρίσεων μεταξύ των προσώπων που θα επιλέξουν να εκδηλώσουν το θρήσκευμά τους και εκείνων που θα αφήσουν κενό ή θα θέσουν μία παύλα στο σχετικό πεδίο.

δ) Τέλος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 2472/1997 και ήδη του Κανονισμού 2016/679, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις αποτελούν δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, και μάλιστα ευαίσθητο. Τα δεδομένα αυτά, όπως εν προκειμένω οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας, πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών, καθώς και να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. Η καταχώριση του θρησκεύματος των μαθητών στο απολυτήριο, τα αποδεικτικά σπουδών και τα πιστοποιητικά σπουδών του γυμνασίου και του γενικού λυκείου, ανεξαρτήτως αν είναι υποχρεωτική ή προαιρετική, συνιστά μορφή επεξεργασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Όμως, εφόσον η αναγραφή αυτή παραβιάζει, κατά τα ανωτέρω, το άρθρο 13 παρ. 1 του Συντάγματος και τα άρθρα 9 και 14 της ΕΣΔΑ, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, με τις οποίες προβλέπεται επεξεργασία ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου χωρίς να υπάρχει νόμιμος σκοπός, έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 2 περ. β, 4 παρ. 1 περ.α και β του ν. 2472/1997 και 5 παρ. 1 περ. α και β και 9 παρ. 1 του Κανονισμού 2016/679.

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

30
σχόλια
 1. avatar ολοι οι […] μια γενια

  συριζα ανελ σορος νεα δημοκρατια στε.....

 2. avatar περηφανος χουντικος λάτρης του έλληνα εθνάρχη Παπαδόπουλου

  Δεν υπάρχει σωτηρία εκτός και εάν αναστηθεί ο Γεώργιος ο μέγας.

 3. avatar Επενδυτής λαθρο εισβολέας

  Χιχιχι σε λίγο ούτε τα σταυρουδάκια σας δεν θα τολμάτε να βάλετε είμαστε εδώ και σας βλέπουμε....

 4. avatar Νικος χασαπης

  Βασικα εάν δεν ανοίξουν τα ξερονήσια και να γεμίσουν με απλυτους καθηγητές,δικαστικούς,πολιτικούς κλπ μην περιμένετε σωτηρία.

 5. avatar ξεπετας

  εδω στο newsbeast, κατι εθνικια με βαρυγδουπα ονοματα, γιατι έπιασαν την μουγκα????

 6. avatar Scripta manent

  Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι φακέλωσης ανθρώπων. Όταν θα αρχίσουν οι διακρίσεις αποκλεισμού ή προώθησης ημετέρων, δεν θα υπάρχει εύκολος τρόπος ελέγχου από τον απλό κόσμο, αν δε βάλει ντεντέκτιβ.Τα δήθεν προσωπικά δεδομένα είναι για να μην ελέγχονται οι ημέτεροι και να μην υπάρχει διαφάνεια στις επιλογές.Ο Γκορμπατσώφ δεν ζητούσε τυχαία διαφάνεια glasnost. Γιατί προωθούνταν μόνο ο σκληρός πυρήνας του κόμματος και συνήθως οι πιο σκάρτοι. Π.χ.Σου λέει επελέγη ο τάδε και ο τάδε αριθμός από 50 άτομα.Και αυτοί οι δύο ήταν οι μόνοι που ήταν αλλόθρησκοι στους 50.Αν δεν αναγράφεται το θρήσκευμα ή η ιθαγένεια, δεν καταλαβαίνεις την προώθηση ημετέρων.

 7. avatar ο καλός θρησκευόμενος

  Δεν έχει ανάγκη ούτε να το δηλώνει ούτε να επιδεικνύει την πίστη του. Αρκεί να εφαρμόζει στην πράξη όσα δίδαξε ο Χριστός

  1. avatar αυτό ισχύει

   και για τους ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ταξικούς αδελφούς?

  2. avatar Αρνούμαι

   να πιστέψω σε ένα θεό ο οποίος είναι η κύρια αιτία για τις συγκρούσεις στον κόσμο, κηρύττει τον ρατσισμό, τον σεξισμό, την ομοφοβία, την άγνοια και στην συνέχεια με στέλνει στην κόλαση αν είμαι «κακός».”

   1. avatar Όλες

    Οι αθεϊστικές μπούρδες του 1920 σε πακέτο για απολιθωμένος εγκεφάλους.Ξέχασες το πασπάλισμα με το όπιο του λαού. Στην επόμενη κασέτα να το βάλεις.Πρόσεχε μόνο μην γλιστρήσεις από τα ξερατά του κόσμου.Δεν θα βρέχει.

    1. avatar Λυπάμαι

     το θεό που εχει οπαδούς σαν και σένα.
     Σίγουρα θα εχει παραιτηθεί η αυτοκτονήσει.

     1. avatar Εσένα πόσο λυπάμαι

      Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα και γεγονότα στις πρώην αθεϊστικές χώρες, αλλά εσύ εξακολουθείς να έχεις άλλο σύμπαν στον εγκέφαλο σου ταλαίπωρε.

 8. avatar Ch113:52Παρ.

  Ο άν-θρωπος είναι ελεύθερο ον.Ο ίδιος με την θέληση του, αποφασίζει τα πιστεύω του.Ουτε ο Ίδιος ο Θεός δεν παραβιάζει το θέλω του ανθρώπου.Τις θρησκείες τις έχουν δημιουργήσει, οι ίδιοι οι άνθρωποι,με αποτέλεσμα το μίσος,τον πόνο,το αίμα,τον θάνατο.Ο Ίδιος ο Θεός,που ήλθε εδώ στην Γη,δεν δημιούργησε καμία θρησκεία.Ειπε μόνο τα Περίφημα Εγώ Είμαι,και έκανε ευεργεσίες, θαύματα,και πάλι στο δημιούργημα του,δεν τον πίστεψε,αλλά πήγαινε κοντά Του,για θεραπεία,και να φάει,και να γεμίσει η κοιλιά τους από φαγητό.

  1. avatar “Δεν δημιούργησε καμία θρησκεία”

   Φιλαράκο, τις προσωπικές σου θεωρίες να μην τις παρουσιάζεις για χριστιανισμό. Σκοτεινός λασπολόγος είσαι με θρησκευτική μάσκα.

   1. avatar Οχι αλλο σανό

    Είμαι κατά της θρησκείας, διότι μας διδάσκει να είμαστε ικανοποιημένοι με τον να μην κατανοούμε τον κόσμο.

  2. avatar Αλλος

   "Υπάρχουν" 3000 θεοί,ποιός είναι ο γνήσιος;

 9. avatar Γονέας

  Παρακαλώ το υπουργείο παιδείας, να ασχοληθεί με σοβαρότερα θέματα, πχ να προσθέσει επίσης, σε όλες τις τάξεις: μαθήματα οδηγικής συμπεριφοράς, σεβασμού και αγάπης προς το περιβάλλον/ζώα, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

  1. avatar ΜΗΤΣΣΣΣΣ

   η νδ θα προσθεσει και μαθηματα λαμογιας.

   1. avatar ριξε μπουνιες …ριξε κλωτσιες ….

    κυριακο μητσοτακη.......με την αριστερη του ποδαρα σας λαχτιζει......καραγκουνια συριζονια λαθρονια αναρχορουβικονια.....

 10. avatar Εγώ δεν είμαι θεοσεβούμενη

  αλλά επιθυμώ να αναφέρω και στα Δημόσια έγγραφα που με αφορούν , ως μείζον χαρακτηριστικό της κουλτούρας , του ήθους , των ηθών και του πολιτισμικού μου υπόβαθρου , ότι είμαι Ορθόδοξη Χριστιανή , όπως αν ήμουν Άθεη θα επιθυμούσα παρομοίως να το δηλώσω ! Κι επειδή οι θρησκευτικές πεποιθήσεις έχουν σχέση με την πνευματικότητα του ατόμου , δεν θα έπρεπε να αποσιωπούνται , αντίθετα να δηλώνονται και να προστατεύονται ! Εκτός αν στόχος είναι η περαιτέρω απογύμνωση των ανθρώπων από κάθε τι πνευματικό και ο θρίαμβος του υλισμού και της απάθειας !

  1. avatar Σκετος

   Γράψε στα έγγραφά σου οτι κάνεις κέφι, και το βάρος σου αν θέλεις.

   1. avatar ειστε σοροπληρωμενα υποζυγια

    του σορος...ξεπουλατε τα παντα .....

    1. avatar Υποζύγια εμείς;;;

     Εσύ ανήκεις στο" ποίμνιο"!
     Χαράμισες τη "πνευματικότητά" σου με τα τοξικά εγκεφαλοκτόνα αναγνώσματα.

 11. avatar Πρώην μπετατζής

  Εγινα παπάς για να εχω ανετη ζωή κι αυτοί οι [..] θα με κάνουν να ξαναδουλέψω..

 12. avatar Ανέκαθεν

  γραφόταν το θρήσκευμα στα απολυτήρια! Όσοι έχουν τέτοιο τίτλο εύκαιρο μπορούν να το διαπιστώσουν! Δεν το εισήγαγε ο νόμος Γιαβρόγλου! Συνέχισε κάτι παγιωμένο μέχρι σήμερα!

 13. avatar 667

  Εδώ θα πέσει πολύ κλάμα από τούς "θεοσεβούμενους".

  1. avatar Γ

   Και εσυ τι ζορι τραβας

   1. avatar Απλά

    ..χαίρομαι που εστω και με αργό ρυθμό,το "ποίμνιο" μαζεύεται.

  2. avatar noway..

   Συμφωνώ μαζί σου. Και κλάμα και γέλιο μαζί. Αλλά , μόνο από τους ημιμαθείς ή από εκείνους που θεωρούν περιττό να μάθουν πριν σχολιάσουν, βγάζοντας ο καθένας μια ερμηνεία ότι να'ναι.
   Αντίθετοι στον κανονισμό είναι μέχρι στιγμής οι πολυεθνικές και τα ισχυρά κράτη γιατί πλήττονται τα συμφέροντά τους.

  3. avatar Ποιος χριστιανός

   Ποιος χριστιανός τολμάει σήμερα να δηλώνει ελεύθερα και δημοσίως την χριστιανική του ταυτότητα με σας?
   Λοιπόν οι χριστιανοί δεν λυπούνται καθόλου....

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει