Γυναίκες στο στρατό και κίνητρα για εκπλήρωση της θητείας πριν την ένταξη στη τριτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπει το πρόγραμμα της ΝΔ για την Άμυνα. Συγκεκριμένα η ΝΔ μελετά το θέμα της εθελοντικής κατάταξης γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμων, αλλά και της χορήγησης κινήτρων για την εκπλήρωση της θητείας πριν την ένταξη στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Διαβάστε το πρόγραμμα της ΝΔ:

1. Ισχυρή Άμυνα-Εθνική Αυτοπεποίθηση

Στο σημερινό ασταθές και ρευστό διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον η άμυνα, η ασφάλεια και η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας αποτελούν στρατηγικές επιδιώξεις για τη σύγχρονη Ελλάδα.

Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εισάγει μια νέα αντίληψη για την Εθνική Άμυνα, που συνδυάζει το συνταγματικό της ρόλο ως θεματοφύλακα της εθνικής μας ασφάλειας και το ρόλο της ως οχήματος ανάπτυξης και εξωστρέφειας της χώρας. Αναγνωρίζει τις σημερινές συνθήκες ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, τις διαμορφούμενες γεωστρατηγικές συμμαχίες, τις ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες, την ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση της χώρας μας, την πολιτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς Οργανισμούς καθώς και την εμπειρία από το παρελθόν.

Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε, δεν θα αποτελέσει πρόσχημα για τη μείωση της αποτρεπτικής ικανότητας και του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά αντίθετα γίνεται αφορμή για την ανασυγκρότησή τους με προτεραιότητα στον ανθρώπινο παράγοντα.

2. Βασικές αρχές της αμυντικής μας πολιτικής

Η Ελλάδα διευρύνει το ρόλο της ως παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μέσα από την αναβαθμισμένη συμμετοχή μας στους Διεθνείς Οργανισμούς, για τους οποίους ιστορικά πρωτοστατήσαμε, αλλά και στη βελτίωση της στρατιωτικής ισχύος και αποτρεπτικής ικανότητας σύγχρονων αμυντικών δογμάτων.

Προωθούμε την αποτελεσματική και ευέλικτη Δομή Δυνάμεων με αναδιοργάνωση στρατιωτικών μονάδων και εγκαταστάσεων, καθώς και ένα σύγχρονο σύστημα επιστρατεύσεως, προσαρμοσμένο στις νέες τεχνολογίες. Θεσμοθετούμε νέες διαδικασίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για τη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας, την ταχεία ικανοποίηση των αναγκών και την εξοικονόμηση πόρων.

Μελετούμε τη δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, απαρτιζόμενο από κορυφαίους Ανώτατους Επιτελείς και υψηλόβαθμους υπηρεσιακούς παράγοντες και ειδικούς επιστήμονες. Το Συμβούλιο θα είναι το κατεξοχήν συμβουλευτικό όργανο «χειρισμού κρίσεων».

Ισχυροποιούμε τη Στρατιωτική Διπλωματία με στόχο την προάσπιση των εθνικών θέσεων και θεσπίζουμε φορέα συντονισμού όλων των εμπλεκομένων εθνικών φορέων για την προώθηση εθνικών θέσεων.

Ενισχύουμε την εμπλοκή της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας και των εγχώριων κατασκευαστικών εταιριών σε προγράμματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Αναδιοργανώνουμε -εξυγιαίνουμε παραγωγικές μονάδες- εργοστάσια, με στόχο τον εξαγωγικό προσανατολισμό και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας. Διερευνούμε δυνατότητες ΣΔΙΤ, με στόχο την υλοποίηση έργων ανάπτυξης, έρευνας και τεχνολογίας.

Επιδιώκουμε εξωστρεφή ανάπτυξη και αναδιοργάνωση ερευνητικών κέντρων με την προώθηση συνεργασιών με άλλα ερευνητικά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδος, για καλύτερη ενσωμάτωση και εκμετάλλευση της τεχνολογίας με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων.

Η Νέα Δημοκρατία δίνει προτεραιότητα στο ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων, με σχέδιο και δράσεις. Στοχεύουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των στελεχών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, σε όλο το εύρος των θεμάτων που αντιμετωπίζουν. Σε ό,τι αφορά στο προσωπικό θητείας θέτουμε ως στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου θητείας προς όφελος κτήσης μεγαλύτερης εξειδίκευσης.

Η Νέα Δημοκρατία επενδύει στο Στρατό του μέλλοντος με ορθολογιστικό επαναπροσδιορισμό των απαιτήσεων-δυνατοτήτων και εξοπλισμό αυτού σε συνάρτηση με τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, ανασχεδίαση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και συνεχή επιμόρφωση – εκπαίδευση των στελεχών, εντός και εκτός Ελλάδος.

3. Αξιοκρατική εξέλιξη και σταδιοδρομία αξιωματικών και υπαξιωματικών

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί αναγκαία την αναμόρφωση διατάξεων του νόμου 3883/2010 που αφορούν στην υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών, οι οποίες, αντί να επιλύουν, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα.

Πλήρης αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης Αξιωματικών – Υπαξιωματικών με βάση τα πετυχημένα διεθνή πρότυπα. Δέσμευσή μας είναι το νέο σύστημα αξιολόγησης κρίσεων και προαγωγών των στελεχών να εξασφαλίζει την αξιοκρατία, χωρίς κομματικές ή άλλες επιρροές.

Η Νέα Δημοκρατία εγγυάται τη διασφάλιση και την αναβάθμιση του κύρους των εν αποστρατεία στελεχών και των Ενώσεων τους, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στον χώρο των Ενόπλων μας Δυνάμεων και λαμβάνοντας ουσιαστικά μέτρα για την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων τους.

4. Αναβάθμιση του ημιεπαγγελματικού στρατού και αντιμετώπιση του δημογραφικού

• Διατήρηση του θεσμού της στρατιωτικής θητείας και ενίσχυση της απόδοσης των κλάσεων, λαμβανομένου υπόψη του δημογραφικού προβλήματος και των σημερινών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. Επιπλέον, ανοίγουμε το διάλογο και μελετούμε το θέμα της εθελοντικής κατάταξης γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμων.

• Χορήγηση κινήτρων για την εκπλήρωση της θητείας πριν την ένταξη στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

• Διατήρηση και αναβάθμιση του θεσμού των ΕΠΟΠ, ο οποίος συνεισφέρει θετικά τόσο στη στελέχωση όσο και στην ποιότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Τροποποιούμε το νομοθετικό πλαίσιο των ΕΠΟΠ ώστε, υπό προϋποθέσεις, να επιτρέπονται οι μετατάξεις από συγκεκριμένη ηλικία και άνω.

5. Οι ένοπλες δυνάμεις στο ψηφιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα

Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει δραστικές παρεμβάσεις με στόχο τη μετάβαση από τη βιομηχανική εποχή στην εποχή της πληροφορίας και των τακτικών και τεχνολογιών του μέλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε τη μετεξέλιξη των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο, ψηφιακό πλέον, περιβάλλον.

• Αναδιοργάνωση της δομής και των οργανογραμμάτων του Υπουργείου, των Επιτελείων και των Μονάδων, ώστε να είναι εναρμονισμένα με τη διεθνή πρακτική, τις νέες τεχνολογίες και την αποκτηθείσα εμπειρία. Έμφαση δίνεται στη διαλειτουργικότητα και στη διακλαδικότητα, η οποία ως πολλαπλασιαστής ισχύος προσδίδει ώθηση στις επιχειρησιακές μας δυνατότητες.

• Μείωση στρατιωτικών σχηματισμών και μονάδων που δεν κρίνονται απαραίτητες, κατάργηση παλαιών και μη χρήσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, η δημιουργία μικρών ευέλικτων και αποτελεσματικών Δυνάμεων και εξέλιξη των κέντρων εκπαίδευσης προς την παροχή διακλαδικής και συνδυασμένης εκπαίδευσης. Όλες οι παραπάνω αλλαγές θα βασίζονται σε στοιχειοθετημένες επιχειρησιακές μελέτες. Η Νέα Δημοκρατία θα επανεξετάσει αποφάσεις επί της οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων που ελήφθησαν με μη επιχειρησιακά κριτήρια.

• Ορθολογικός προγραμματισμός για την απομάκρυνση των μη απαραίτητων στρατοπέδων από τα αστικά κέντρα, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της νέας δομής και σε συνεργασία με την Πολιτεία και τις τοπικές κοινωνίες.

• Ενεργότερη συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ιδιαίτερη εκμετάλλευση των τομεακών Ευρωπαϊκών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ενίσχυση της διυπουργικής συνεργασίας στον τομέα αυτό, όπως για παράδειγμα η «Ψηφιακή Σύγκλιση». Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των γεωγραφικών πληροφοριών και του στρατιωτικού δορυφορικού προγράμματος παρατήρησης γης.

6. Η εθνική αμυντική βιομηχανία στον παγκόσμιο ανταγωνισμό

Αποτυχημένες πολιτικές στο παρελθόν μετέτρεψαν την αμυντική μας βιομηχανία σε πεδίο εξυπηρέτησης κομματικών προσλήψεων και παραγωγής ελλειμμάτων. Η Εθνική Αμυντική Βιομηχανία σε μια χώρα με εμπειρία στην Άμυνα, όπως η Ελλάδα, πρέπει να γίνει μοχλός ανάπτυξης και συμβολής στην οικονομική επιτυχία της χώρας στα προσεχή χρόνια.

Η Νέα Δημοκρατία προωθεί:

• Εξυγίανση των παραγωγικών μονάδων με χρήση νέων οικονομικών και επιχειρησιακών σχεδίων.

• Παρουσίαση νέου επιχειρηματικού πλάνου που θα βάλει τις βάσεις για το άνοιγμα της αμυντικής μας βιομηχανίας στο διεθνή ανταγωνισμό για τη διεκδίκηση μεριδίων στην παγκόσμια αγορά αμυντικών εξοπλισμών, πολύτιμων για το εθνικό μας εισόδημα αλλά και το κύρος της χώρας.

• Επιδίωξη συμμετοχής της αμυντικής βιομηχανίας σε συνεργασίες και συμπαραγωγές με ξένους οίκους, προ υπογραφής πάσης συμβάσεως, με σκοπό την εισαγωγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της έρευνας. Η εξωστρέφεια της αμυντικής βιομηχανίας θα υποστηριχθεί από την εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο της Στρατιωτικής Διπλωματίας, για να φέρει αποτελέσματα στα αμέσως επόμενα χρόνια.

7. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε νέες βάσεις

• Αναμόρφωση του μοντέλου λειτουργίας των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), τροποποίηση του νόμου 3883/2010. Στόχος μας η αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης και η διασύνδεση με άλλα Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, χωρίς να καταλύεται ο στρατιωτικός χαρακτήρας των Σχολών.
Όλες οι Σχολές θα ενταχθούν σε Ενιαίο Κύκλο Σπουδών στο Λύκειο, δηλαδή, κοινή κατεύθυνση όλων των Στρατιωτικών Σχολών ή άλλων Σχολών «ένστολης καριέρας» (Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό), ώστε να είναι ενσυνείδητη η επιλογή των μαθητών – υποψηφίων φοιτητών.

• Τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 του Ν3187/03) με στόχο να είναι σε θέση τα ΑΣΕΙ να χορηγούν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε γνωστικές κατευθύνσεις που τα Πανεπιστήμια δεν χορηγούν. Επόμενος στόχος είναι να διακριθούν στο διεθνή εκπαιδευτικό ανταγωνισμό για την προσέλκυση και ξένων σπουδαστών.

• Χαρακτηρισμός της ΑΔΙΣΠΟ και της ΣΕΘΑ ως Ανώτατων Μεταπτυχιακών Εκπαιδευτικών Κέντρων, μετά την αναβάθμισή τους με αναγνώριση των επιστημονικών τους τίτλων ως μεταπτυχιακών και με υποχρεωτική φοίτηση όλων όσων επιθυμούν προαγωγή στις ανώτατες βαθμίδες. Ενσωμάτωση και αντιστοίχηση των πτυχίων των παραγωγικών σχολών στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που έχει θεσμοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας.

• Η έρευνα, η τεχνολογία και η ανάπτυξη αποτελούν κλειδί για την πολιτική μας. Οι παρεμβάσεις μας εστιάζουν στον καθορισμό στόχων έρευνας & τεχνολογίας σε βάθος 20ετίας, αναδιοργάνωση των Κέντρων Ερευνών των Ενόπλων Δυνάμεων με έμφαση στη διασύνδεσή τους με Ιδρύματα του εξωτερικού, με σκοπό τόσο την εισαγωγή τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας, όσο και την εξαγωγή τεχνογνωσίας, καθώς και την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και της Στρατιωτικής Διπλωματίας. Διασύνδεσή τους με την Εθνική Αμυντική Βιομηχανία της χώρας.

• Συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδεύσεις και ασκήσεις υψηλού επιπέδου και βαθμού δυσκολίας του Εξωτερικού και σχεδίαση-εκτέλεση αντίστοιχων στο Εσωτερικό με διεθνή συμμετοχή.

8. Το ανθρώπινο δυναμικό στο κέντρο της πολίτικης μας

• Δημιουργία δημόσιου φορέα, που θα αναλάβει την εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων που προκύπτουν από τα εκκενούμενα στρατόπεδα, τα οποία εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του ΥΕΘΑ, προκειμένου να ενισχυθούν οι πόροι για τη στέγαση των στελεχών.

• Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την κατοχύρωση του δικαιώματος της κατά προτεραιότητα τοποθέτησης στην περιοχή προτίμησης και συνυπηρέτησης συζύγων. Επανεξέταση θεμάτων αποζημίωσης των υπαλλήλων.

• Αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη και στις οικογένειές τους. Δημιουργία ενιαίου και ευέλικτου δικτύου νοσοκομείων, κέντρων υγείας και ιατρείων των Ενόπλων Δυνάμεων ή συμβεβλημένων με αυτές, ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών των Μονάδων σε όλη την επικράτεια και υπό όλες τις συνθήκες.

• Εξυγίανση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και εν συνεχεία, δημιουργία ενιαίου Μετοχικού Ταμείου Ενόπλων Δυνάμεων μετά από αναλογιστική μελέτη.

• Μετά τη συγχώνευση και τη σύμπτυξη Μονάδων και δραστηριοτήτων, εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων των Μονάδων με προγράμματα και τεχνολογίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Νέα Δημοκρατία θα άρει τον άδικο ηλικιακό «ρατσισμό» των Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών, που εισήγαγε το ΠΑΣΟΚ και δεσμεύεται να αποκαταστήσει το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων.

9. Διευρύνουμε την κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων

Ενισχύουμε το κοινωνικό έργο των Ενόπλων Δυνάμεων με σκοπό την υποστήριξη της ποιότητας των υπηρεσιών προστασίας προς τον πολίτη, ειδικά σε συνθήκες εκτάκτων κοινωνικών αναγκών. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων θα επανασχεδιαστούν οι διαδικασίες διάθεσης / υποστήριξης μέσων – εκπαίδευσης προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας, τη συμβολή στην αντιμετώπιση δυσμενών καταστάσεων (δασοπυρόσβεση, σεισμοί, καταστροφές από καιρικές συνθήκες, αποκλεισμοί κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών), την ενίσχυση των δυνατοτήτων Έρευνας – Διάσωσης και τον καλύτερο συντονισμό με τους κύριους φορείς πολιτικής προστασίας.

10. Διαφάνεια στις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων

Οι αρχές της πολιτικής μας στα εξοπλιστικά προγράμματα είναι η διεθνοπολιτική διάσταση των επιλογών, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της Εθνικής Άμυνας, τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό. Ειδικότερα, προγραμματίζουμε την καθιέρωση των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και την πλήρη εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος.

Ενδεικτικά μέτρα που θα ληφθούν για την υλοποίηση του στόχου αυτού είναι η θεσμοθέτηση νέων διαδικασιών, η εναρμόνιση με δοκιμασμένες διαδικασίες που εφαρμόζονται με επιτυχία στο εξωτερικό, η δημιουργία μητρώου κατασκευαστών – προμηθευτών όπου θα κατατάσσονται ανάλογα με τη φερεγγυότητά τους, η καθιέρωση ουσιαστικού πόθεν έσχες για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία προμηθειών και η αυστηρότερη επιτήρηση των οικονομικών με τη χρήση ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων.

11. Ένοπλες δυνάμεις και περιβάλλον

Αναπτύσσουμε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική για την Εθνική Άμυνα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται σε πρωτοπόρο στην ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μεσοπρόθεσμο στόχο την εξαγωγή τεχνογνωσίας στο εξωτερικό.

Η Νέα Δημοκρατία προωθεί:

• Εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από φυσικό αέριο στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων κ.α. Μεσοπρόθεσμος στόχος η πλήρης ενεργειακή αυτονομία των μεγάλων Μονάδων.

• Ευρεία εισαγωγή των εξομοιωτών εκπαίδευσης και βολών για εξοικονόμηση πόρων αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Εντατικοποίηση των ελέγχων των ενεργών πεδίων βολής για αποφυγή μόλυνσης του εδάφους και του θαλάσσιου χώρου.

• Καθολική χρήση της ανακύκλωσης, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τοξικά και επικίνδυνα υλικά και σωστή διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων. Θεσμοθέτηση ετήσιων στόχων μείωσης καταναλισκόμενης ενέργειας σε όλα τα επίπεδα των Ενόπλων Δυνάμεων.

• Σταδιακή Απομάκρυνση – αντικατάσταση όλων των ρυπογόνων υπηρεσιακών ειδικών οχημάτων και συσκευών με νέα, χαμηλού κόστους και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα. Πλήρης ενσωμάτωση & αξιοποίηση ΑΠΕ και ήπιων μορφών ενέργειας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι ένοπλες δυνάμεις του μέλλοντος

Προωθούμε τις σύγχρονες, ισχυρές, εξωστρεφείς, αποτρεπτικές Ένοπλες Δυνάμεις, που θα μπορούν να εμπνέουν και να εγγυώνται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.