Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ίδρυση τάξεων υποδοχής στα πλαίσια του προγράμματος Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας γνωστό στους εκπαιδευτικούς και ως «ΖΕΠ.

Το υπουργείο με έγγραφό του δίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ίδρυση τμημάτων, ενώ διευκρινίζει ποιες σχολικές μονάδες έχουν δικαίωμα να καταθέσουν εκ νέου αίτηση.

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έχουν όλες οι σχολικές μονάδες που αναφέρονται στις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:

ΦΕΚ 2442/02.11.2011, τ. Β
ΦΕΚ 592/05.03.2012, τ. Β ́
ΦΕΚ 424/25.02.2013, τ.Β
ΦΕΚ 1273/28.05.2013,τ.Β ́
ΦΕΚ 3157/12.12.2013,τ.Β ́

Στους πιο πάνω συνδέσμους μπορούν να δουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ποιες είναι οι σχολικές μονάδες που μπορούν να καταθέσουν ένταξη στο πρόγραμμα.

Οι σχολικές μονάδες που αναφέρονται στα πιο πάνω ΦΕΚ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εφόσον πληρούνται οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις (πρόγραμμα σπουδών των τάξεων, αριθμός μαθητών, εφαρμογή διαπιστωτικών τεστ) που περιγράφονται στη με αρ. πρωτ. 120284/Γ1/05.10.2012 (ΑΔΑ: Β4ΤΖ9-Θ0Σ) εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σχολικές μονάδες που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις και λειτούργησαν τις τάξεις αυτές κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου το αίτημά τους για το σχολικό έτος 2014-2015.

Οι σχολικές αυτές μονάδες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το μέγιστο χρονικό όριο φοίτησης μαθητή στην Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π. είναι ένα έτος, και το μέγιστο χρονικό όριο φοίτησης μαθητή στην Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. είναι δύο έτη (μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η φοίτηση επεκτείνεται στα τρία έτη. Για τις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η σχετική εισήγηση των οικείων Σχολικών Συμβούλων).

Ως εκ τούτου, μαθητές, που φοίτησαν την περσινή σχολική χρονιά (2013-2014) σε ΤΥ Ι, δεν θα μπορούν να αιτηθούν να συμπεριληφθούν τη φετινή σχολική χρονιά 2014-2015 σε ΤΥ Ι παρά μόνο σε ΤΥ ΙΙ, στην οποία εφαρμόζεται μικτό πρόγραμμα εσωτερικής και εξωτερικής γλωσσολογικής και μαθησιακής υποστήριξης των μαθητών που έχουν ενταχθεί σε αυτές και το οποίο πραγματοποιείται μέσα στις κανονικές τάξεις με παράλληλη υποστηρικτική γλωσσική διδασκαλία, όπως ορίζεται στη με αρ. πρωτ.Φ.10/20/Γ1/708/07.09.1999 (ΦΕΚ 1789 Β/1999) υπουργική απόφαση.

Οι σχολικές μονάδες ,προκειμένου να υποβάλλουν σχετικό αίτημα θα πρέπει να συνεργάζονται με τους οικείους σχολικούς συμβούλους, ώστε να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (επιλογής μαθητών, διενέργειας διαπιστωτικών τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας κλπ.).

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων διαβιβάζουν το αίτημα τους στις οικείες διευθύνσεις Π.Ε. επισυνάπτοντας:

– Επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων για την ανάγκη λειτουργίας των εν λόγω τάξεων και τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν σε αυτές.

– Αντίγραφα των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων, όπου θα αναγράφεται ότι αποδέχονται τη φοίτηση του παιδιού τους στις εν λόγω τάξεις .

– Τα διαπιστωτικά τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας και οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ και να τηρούνται στο αρχείο της σχολικής μονάδας καθώς ενδέχεται να ζητηθούν σε έλεγχο από κλιμάκια αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Οι διευθύνσεις Π.Ε., διαβιβάζουν στις περιφερειακές δ/νσεις εκπ/σης συμπληρωμένα ηλεκτρονικά (Συνημμένος Πίνακας A1) τα αιτήματα των σχολικών μονάδων μαζί με τα συνοδευτικά έντυπα.

Οι περιφερειακές διευθύνσεις εκπ/σης της χώρας υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. ([email protected]) το αργότερο μέχρι τις 15.10.2014, τον τελικό συγκεντρωτικό πίνακα προτάσεων.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα προβούν στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων ίδρυσης Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. κατόπιν αποστολής σχετικής εγκυκλίου από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.