Αποφασισμένος να υλοποιήσει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι ο Υπουργός Παιδείας παρά τις αντιδράσεις τόσο της ΟΛΜΕ όσο και της ΔΟΕ που υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση είναι ένα πρόσχημα για να πραγματοποιηθούν απολύσεις. Ο φόβος των δασκάλων και καθηγητών εδράζεται στη νομοθεσία και συγκεκριμένα στο άρθρο 95 του ν.3528/2007 που αναφέρει ότι υπάλληλος που εγγράφεται δυο διαδοχικές φορές στον πίνακα των μη προακτέων παραπέμπεται υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο που μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί το newsbeast.gr παρουσιάζει το τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται ελλιπείς καθώς και το πότε ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χαρακτηριστεί ως ελλιπής.

Κατηγορία Εκπαιδευτικό περιβάλλον

Συντελεστής βαρύτητας

0,75

1.Στο κριτήριο των διαπροσωπικών σχέσεων

Ελλιπής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρονιάς μεταξύ αυτού και των μαθητών διαπιστώνεται απουσία σχέσεων, δεν υπάρχει πνεύμα και συμπεριφορά συνεκτικής τάξης, δεν διατυπώνονται, ούτε καν έμμεσα, προσδοκίες για τη μάθηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών.

 

2.Στο κριτήριο του παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική τάξη

Ελλιπής, εφόσον, στην πορεία της σχολικής χρονιάς μεταξύ αυτού και των μαθητών, υπάρχει ουδέτερο έως και ψυχρό κλίμα και αρκετοί μαθητές βιώνουν με αρνητικό τρόπο και έχουν αρνητικές στάσεις προς τη σχολική ζωή της τάξης με αποτέλεσμα να παραμένουν αδιάφοροι και αποστασιοποιημένοι

3. κριτήριο της οργάνωσης της σχολικής τάξης

Ελλιπής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρονιάς παραμελεί τον χώρο και την παιδαγωγική λειτουργικότητα της τάξης, δεν φροντίζει για τη θέσπιση κανόνων, δεν μεριμνά για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και, κυρίως δεν αντιμετωπίζει ανάρμοστες μορφές συμπεριφοράς των μαθητών με παιδαγωγικό τρόπο.

Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας,

Συντελεστής βαρύτητας 0,50

4. «Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας»

Ελλιπής, εφόσον η προετοιμασία δεν λαμβάνει υπόψη ή λαμβάνει πλημμελώς και επιφανειακά τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών.

5.Στο κριτήριο στόχων και περιεχομένου κατά την προετοιμασία ευρύτερης ενότητας μαθημάτων

Ελλιπής, εφόσον η προετοιμασία του περιεχομένου της διδασκαλίας είναι ανύπαρκτη, ελλιπής ή εσφαλμένη στο μεγαλύτερο μέρος της

6.Στο κριτήριο διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα κατά την προετοιμασία

Ελλιπής, εφόσον η προετοιμασία των διδακτικών ενεργειών και των μέσων είναι ανύπαρκτη, ελλιπής ή εσφαλμένη στο μεγαλύτερο μέρος της.

Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών

Συντελεστής βαρύτητας 1,25

7.Στο κριτήριο μαθησιακής και ψυχολογικής προετοιμασίας του μαθητή για τη διδασκαλία του νέου μαθήματος

 Ελλιπής, εφόσον απουσιάζει κάθε μορφή ενημέρωσης και προετοιμασίας των μαθητών ή αυτή είναι ασαφής και δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές και δεν φροντίζει για τη δημιουργία θετικού εκπαιδευτικού κλίματος

8.Στο κριτήριο των διδακτικών ενεργειών και εκ παιδευτικών μέσων

Ελλιπής, εφόσον κινείται εκτός στόχων ή και περιεχομένου και η διδασκαλία του δεν έχει ειρμό και συνοχή

9. Στο κριτήριο του βαθμού κινητοποίησης των μαθησιακών διαδικασιών

Ελλιπής, εφόσον αναθέτει μαθησιακές δραστηριότητες στους μαθητές χωρίς να συζητά, να διευκρινίζει και να τους κατευθύνει και χωρίς να μεριμνά για την κατανόηση και τη μάθηση.

10. Στο κριτήριο εμπέδωσης της νέας γνώσης και της αξιολόγησης των μαθητών

Ελλιπής, εφόσον παραλείπει την αξιολόγηση των μαθητών ή την υλοποιεί πλημμελώς ή με λανθασμένο τρόπο, όταν κυρίως, δεν λαμβάνει υπόψη του τους διδακτικούς στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών της τάξης του καθώς και τις ικανότητες και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, αλλά και τα κοινωνικοπολιτισμικά δεδομένα της σχολικής μονάδας

Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια

Συντελεστής βαρύτητας 1,50

11. Στο κριτήριο των τυπικών υπαλληλικών υποχρεώσεων

Ελλιπής, εφόσον ανταποκρίνεται ελάχιστα ή πλημμελώς στις τυπικές υπαλληλικές του υποχρεώσεις.

12.Στο κριτήριο της συμμετοχής στη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως «οργανισμού που μαθαίνει» και στις διαδικασίες αυτο–αξιολόγησής της

Ελλιπής, εφόσον συμμετέχει ελάχιστα ή πλημμελώς στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

13. Στο κριτήριο της επικοινωνίας και συνεργασίας με γονείς και με φορείς του δημόσιου και με μη κερδοσκοπικούς του ιδιωτικού τομέα για θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκπαίδευση,

Ελλιπής, εφόσον συνεργάζεται περιστασιακά και ελάχιστα με γονείς και φορείς

Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

Συντελεστής βαρύτητας 1

14.Κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης

 

 

Ελλιπής, εφόσον έχει κάτω των τριών (3) από τα προαναφερόμενα ανεξαρτήτως υποκριτηρίου. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ανατρέξουν στο άρθρο 6 παράγραφο 4 προκειμένου να ενημερωθούν για τα υποκριτήρια που είναι β1) υποκριτήρια επιμόρφωσης, (β2) υποκριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και (β3) υποκριτήρια γενικής εκπαιδευτικής δράσης, όπως αυτά παρατίθενται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6.

Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία

1. Η τελική βαθμολογία και ο συνολικός ποιοτικός χαρακτηρισμός κάθε αξιολογούμενου εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε κάποια από τις θέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) έως κγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προκύπτει ως εξής:

Πολλαπλασιάζουμε τη βαθμολογία κάθε κατηγορίας με το συντελεστή βαρύτητας αυτής, στη συνέχεια προσθέτουμε τα γινόμενα που προκύπτουν και έπειτα διαιρούμε το άθροισμα των γινομένων με τον αριθμό 5, που είναι το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των κατηγοριών.

Με δεδομένο ότι τα κριτήρια μιας κατηγορίας είναι ισοδύναμης βαρύτητας, ως βαθμολογία κάθε κατηγορίας ορίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογιών όλων των κριτηρίων που την απαρτίζουν.

Δηλαδή, η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) δίνεται από τον ακόλουθο αλγόριθμο:

ΤΒ = Άρθροισμα όλων των γινομένων ΒΚτi x ΣΚτi, Άθροισμα ΣΚτi, όπου ΒΚτi η βαθμολογία της i κατηγορίας και ΣΚτi ο συντελεστής βαρύτητας αυτής.

2. Η τελική βαθμολογία κάθε αξιολογούμενου εκπαιδευτικού που δεν υπηρετεί στις θέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) έως κγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υπολογίζεται με τον εξής μαθηματικό τύπο:

ΤΒ={ΣΚτ1Χ ΒΚτ1+ ΣΚτ2Χ ΒΚτ2+ ΣΚτ3ΧΒΚτ3 + ΣΚτ4ΧΒΚτ4 + ΣΚτ5ΧΒΚτ5}/5,

όπου ΤΒ: Η τελική βαθμολογία, ΒΚτ: Βαθμός κατηγορίας που προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου της και ΣΚτ: Συντελεστής κατηγορίας κριτηρίων.

3 Η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) υπολογίζεται με χρήση υπολογιστή και εκφράζεται ως δεκαδικός αριθμός με προσέγγιση εκατοστού

Πότε ένας εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται ελλιπής:

Υπάρχουν δυο περιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν τον εκπαιδευτικό στο χαρακτηρισμό του ως ελλιπή.

– Αν η συνολική βαθμολογία του είναι μεταξύ 0-30 τότε χαρακτηρίζεται ως ελλιπής

– Επίσης οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια σε μία εκ των κατηγοριών χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, ασχέτως συνολικής βαθμολογίας.

Τι αναφέρει η νομοθεσία για τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίστηκαν ως ελλιπείς

Σύμφωνα με το ΠΔ 152/2013 οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ως ελλιπείς με σχετική πράξη του Διευθυντή Διεύθυνσης, εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 226). Με βάση το άρθρο αυτό οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη.

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει σύμφωνα με την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ ο κίνδυνος της απόλυσης για τους εκπαιδευτικούς που εγγράφονται σε δυο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων με βάση τα όσα αναφέρει το άρθρο 95 του ν.3528/2007 που παρατίθεται ακολούθως.

Άρθρο 8 παράγραφος 4 νόμος 4024/2011:

Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη.

Άρθρο 95 του ν.3528/2007

Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου

Υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρωση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από προηγούμενη κλήση αυτού για να παράσχει εγγράφως ή προφορικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να υποβληθεί ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.