Ανακοινώθηκαν σε 8 περιφέρειες οι πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών που κατέθεσαν αιτήσεις για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών ήταν αρκετά μεγάλο. Ειδικά στην ειδικότητα των φιλολόγων υπήρξαν πολυάριθμες αιτήσεις.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας κατατέθηκαν 131 έγκυρες αιτήσεις. Στη Στερεά Ελλάδα αιτήσεις κατέθεσαν 79 φιλόλογοι. O συνολικός αριθμός των έγκυρων αιτήσεων των φιλολόγων στις 8 περιφέρειες ξεπέρασαν τις 600.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε και στις άλλες ειδικότητες καθώς και στους μαθηματικούς άλλα και στους καθηγητές της Αγγλικής Γλώσσας ο αριθμός των αιτήσεων ήταν λίγο πάνω από τις 100. Για παράδειγμα στη Θεσσαλία οι έγκυρες αιτήσεις των καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας ήταν 45 και των μαθηματικών 21.

Όσοι επιθυμούν να δουν τους πίνακες με τα μόρια καθώς και τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.

Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενισταμένου, κ.λπ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος, για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/2/3463 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιλογή Εκπαιδευτών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, Περιφέρεια …………., Ειδικότητα…………………………….

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων ή ενστάσεων, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι αιτήσεις ή οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

TAGS
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε Instagram, Facebook και Twitter.