Όσον αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, για κάθε Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης, έχουν καθοριστεί από το άρθρο 4 του Ν.4186/2013 (Α 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

Τα παραπάνω ανέφερε σε απάντηση του για την εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ο Υπουργός Παιδείας.

Ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι η διδασκαλία της Πληροφορικής παρουσιάζει σε επίπεδο διάθεσης ωρών μια προϊούσα αύξηση την τελευταία δεκαετία. Ειδικότερα εισήχθη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και διδάσκεται συνολικά δέκα ώρες (μια ώρα την εβδομάδα στις Α και Β τάξεις και δύο ώρες την εβδομάδα στις τάξεις Γ,Δ,Ε,Στ σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΕΑΕΠ). Κατόπιν στο Γυμνάσιο διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως (μια ώρα σε κάθε τάξη).

Ο Υπουργός Παιδείας συνεχίζει στην απάντηση του αναφέροντας ότι εκτός από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, το μάθημα της Πληροφορικής αναβαθμίστηκε τόσο στο Γενικό όσο και στο Επαγγελματικό Λύκειο.

Ειδικότερα, στο Γενικό Λύκειο το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ως μάθημα επιλογής, δύο ώρες, στη Β Λυκείου διδάσκεται ως μάθημα γενικής παιδείας μία ώρα και στη Γ Λυκείου διδάσκεται ως μάθημα Γενικής Παιδείας δύο ώρες. Επίσης στα ΕΠΑΛ διδάσκεται ως μάθημα σε όλες τις ομάδες προσανατολισμού στην Α Λυκείου και αποτελεί βασικό μάθημα σε όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ, ενώ καθιερώνεται τομέας Πληροφορικής με τρεις επιμέρους ειδικότητες (1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, 2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, 3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού).