Νόμιμο κρίθηκε από το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργού Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλου για τις μεταθέσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό σχέδιο του επίμαχου Προεδρικού Διατάγματος που είχε κατατεθεί στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στις 13 Μαΐου 2013, ανακλήθηκε προσωρινά από τον υπουργό Παιδείας και την επόμενη ημέρα επανακατατέθηκε με ορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί τότε ευνοϊκές για τους εκπαιδευτικούς.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Ε’ Τμήματος (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγητής ο πάρεδρος Δ. Βασιλειάδης) με την υπ’ αριθμ. 151/2013 γνωμοδότησή τους έκριναν νόμιμο το επίμαχο διάταγμα, ενώ κάνουν ορισμένες νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις.

Ειδική αναφορά γίνεται στη σχετική γνωμοδότηση του ΣτΕ για τη νομιμότητα του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο αντικαταστάθηκε με το νεότερο διάταγμα που επανακατατέθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Το άρθρο αυτό αναφέρει ότι δεν εντάσσονται στο υπεράριθμο εκπαιδευτικό προσωπικό οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή προϋπηρεσία.

Συγκεκριμένα, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1 του σχεδίου διατάγματος αναφέρει: «Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα χρόνια προϋπηρεσίας και πλεονάζουν εξ ολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν και δεν συμπληρώνουν το 60% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι (εφεξής και ολικά υπεράριθμοι) στην οικεία περιοχή μετάθεσης».

Ακόμη, με το εν λόγω διάταγμα καθορίζονται, μεταξύ των άλλων, οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό των εκπαιδευτικών ως υπεράριθμων, η διαδικασία κατάταξής τους σε πίνακες μεταθέσεων, η διαδικασία μετάθεσης σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, η κατάταξη σε πίνακες μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας, τα κριτήρια κατάταξης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες μετάθεσης, κ.λπ.

Τέλος, οι σύμβουλοι Επικρατείας σημειώνουν ότι το Προεδρικό Διάταγμα 50/1996 για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων στο πέρασμα του χρόνου έχει τροποποιηθεί κατ’ επανάληψη και για λόγους ασφαλείας δικαίου πρέπει να κωδικοποιηθεί.