Newsbeast | Ειδήσεις και νέα από την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αντίθετοι οι δικηγόροι στην υποχρεωτική χρήση POS

Υπάρχουν νομικά ζητήματα από την καθιέρωση υποχρεωτικής τοποθέτησης και χρήσης


ΕΛΛΑΔΑ
17:44
21/04/2017
Αντίθετοι οι δικηγόροι στην υποχρεωτική χρήση POS
13
loading

Την αντίθεσή της με την καθιέρωση υποχρεωτικής τοποθέτησης POS και αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα από τους δικηγόρους εκφράζει σε ανακοίνωση της η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Μάλιστα, οι δικηγόροι επιφυλάσσονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS.

Συγκεκριμένα, η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας σε ανακοίνωση της αναφέρει:

«Όπως είναι γνωστό, στις 13 Απριλίου 2017  το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε δελτίο τύπου σύμφωνα με το οποίο φέρεται να υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων που υποχρεούνται εντός 3 μηνών να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4446/2016.

Μεταξύ των αναφερόμενων κωδικών  αριθμών δραστηριότητας  συμπεριλαμβάνονται  οι νομικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 69.10).

Παρά το ότι αναζητήθηκε το σώμα της απόφασης και εστάλη σχετικό ερώτημα στην αρμόδια Υφυπουργό,  εντούτοις δεν εστάλη αρμοδίως από το Υπουργείο Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι για όσο χρόνο η Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης είναι ανυπόστατη, καθώς η νόμιμη δημοσίευση αποτελεί όρο του υποστατού των κανονιστικών διοικητικών πράξεων.

Είναι αυτονόητο ότι προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα της διοικητικής πράξης θα πρέπει να λάβουμε γνώση του πλήρους κειμένου αυτής, και ιδίως του αναφερόμενου εξουσιοδοτικού ερείσματος καθώς και του περιεχομένου των ρυθμίσεων της.

Επισημαίνονται, προκαταρκτικώς, τα ακόλουθα νομικά ζητήματα που εγείρει η έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ σε ό,τι αφορά ειδικώς την υποχρεωτική υπαγωγή των δικηγόρων:

 1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του νόμου 4446/ 2006 προβλέπει ότι «1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές, υποχρεούνται, εντός ορισμένης προθεσμίας και ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ), να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής».
 2. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής του νόμου περιορίζεται στις συναλλαγές με καταναλωτές. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αμφιβολία ότι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου οι συναλλαγές οι οποίες εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του λήπτη της υπηρεσίας.
 3. Περαιτέρω, κατά την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών ο δικηγόρος έχει σχέση εντολής με τον εντολέα του. Ο λήπτης, δηλαδή, των νομικών υπηρεσιώνδεν είναι καταναλωτής και αντιστοίχως ο δικηγόρος κατά την παροχή των υπηρεσιών δεν είναι «προμηθευτής» εν τη εννοία της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών.

Για το λόγο αυτό έχει παγίως νομολογηθεί  ότι «η παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών, εκτιμώμενη τόσο από την πλευρά των σκοπών που επιδιώκει ο νόμος περί προστασίας των καταναλωτών, όσο και από την άποψη της ειδικής φύσης του δικηγορικού λειτουργήματος, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 2251/94 [περί προστασίας καταναλωτών], από τον οποίο και δεν καταργήθηκε η ειδική για τους δικηγόρους ρύθμιση της ευθύνης τους κατά το άρθρο 73 του ΕισΝ.Κ.Πολ.Δ.» (ΑΠ Ολ. 19/1999).

Συνεπώς, είναι αμφίβολο εάν οι δικηγόροι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 65 του νόμου 4446/2016,  και εντεύθεν εάν η υπαγωγή των νομικών υπηρεσιών στην Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι νόμιμη ή όχι.

 1. Περαιτέρω, στο μέτρο που προβλέπεταιη δυνατότητα παροχής δικηγορικών υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια, ελευθέρως και ακωλύτως,  στο μέτρο δηλαδή που οι δικηγορικές υπηρεσίες παρέχονται νομίμως εκτός της επαγγελματικής έδρας (δικηγορικού γραφείου), είναι αμφίβολο εάν η απόφαση είναι εφαρμόσιμη ειδικώς στην περίπτωση της παροχής δικηγορικών υπηρεσιών.
 2. Επιπροσθέτως, η πρόβλεψη της κατάρτισης υποχρεωτικής, αμφοτεροβαρούς, επαχθούς, σύμβασης με αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (άρθρο 65 παρ. 2 ν. 4446/2016), η οποία συνεπάγεται κόστος για τον δικηγόρο («δικαιούχο πληρωμής»),  είναι αμφίβολο  εάν συνάδει με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας,  υπό την ειδικότερη εκδοχή της αρνητικής  συμβατικής ελευθερίας,  δηλαδή της ευχέρειας του κοινωνού να μην συμβάλλεται εφόσον δεν το επιθυμεί (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.).
 3. Ακόμη κι αν ήθελε υποτεθεί ότι, κατά το Υπουργείο Οικονομικών, η κάμψη της συμβατικής ελευθερίας αποβλέπει στον περιορισμό της απόκρυψης φορολογικής ύλης -για την οποία δεν παρέχονται τεκμηριωμένα στοιχεία-, το εν λόγω μέτρο παρίσταται δυσανάλογο,  ήτοι υπέρμετρα επαχθές και αντίθετο στο άρθρο 25 Συντ., καθώς θα έπρεπε να έχουν προηγουμένως προκριθεί άλλες εναλλακτικές επιλογές, όπως η παροχή κινήτρων σε όσους επιλέγουν την τοποθέτηση POS.
 4. 7.       Τέλος, η παροχή δικηγορικώνυπηρεσιών συναρτάται αρρήκτως με τοδικαίωμα παροχής έννομης προστασίας των πολιτών που έχει συνταγματική θεμελίωση (άρθρο 20 παρ. 1 Συντ.). Η επιβολή πρόσθετου κόστους στις συναλλαγές των δικηγόρων με τους εντολείς τους,  το οποίο θα αναγκαστούν να μετακυλίσουν τους τελευταίους, έχει ως συνέπεια αδικαιολόγητη, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δυσχέρανση της πρόσβασης στην δικαιοσύνη  για τους πολίτες. Μάλιστα, η τοποθέτηση μέσου πληρωμής με κάρτα επιβαρύνει με παγίως καταβαλλόμενο ποσό  τον δικηγόρο (μηνιαίως),  με αποτέλεσμα η μετακύλιση του κόστους να γίνεται σε όλους τους εντολείς του, ακόμη δηλαδή και σε αυτούς που δεν επιλέγουν να πληρώσουν με τη χρήση κάρτας.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόσθετο κόστος, λόγω της χρήσης POS, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελές μέγεθος, αλλά αθροιστικώς με όλες τις υπόλοιπες χρηματικές επιβαρύνσεις, που έχουν αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια για την πρόσβαση στην δικαιοσύνη.

Εξάλλου, οι δικηγόροι  για την διεκπεραίωση της εντολής, λαμβάνουν συχνά από τους εντολείς τους χρηματικά ποσά για την κάλυψη εξόδων (και όχι ως αμοιβή), τα οποία δεν νοείται να επιβαρύνονται με την παροχή προμήθειας προς τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Κατόπιν αυτών, η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας δηλώνει την αντίθεσή της με την καθιέρωση υποχρεωτικής τοποθέτησης POS και αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα από τους δικηγόρους, και επιφυλάσσεται να προσφύγει δικαστικά προς τον σκοπό ακύρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ NEWSBEAST.GR

13
σχόλια
 1. avatar criskalts

  Στους γιατρούς να τα φάτε.

  1. avatar Δικηγόρος

   Στους γιατρούς να τα φας εσύ criskalts όταν το κράτος μου παρακρατά πλέον σχεδόν το 70% (φορολογία - ΕΦΚΑ κλπ) του εισοδήματός μου, αδυνατώ πλέον να συντηρήσω το γραφείο μου και καλούμαι να καταβάλλω εκβιαστικά και προμήθεια στις Τράπεζες. Λες και δε μπορεί όποιος θέλει να φοροδιαφύγει με POS. Άντε γιατί έξω από το χορό ενός κλάδου πολλά τραγούδια ξέρει ο καθένας και να πετάει και κατάρες.

 2. avatar άσπρος μπέμπαντας

  Πότε στη ζωή μου δεν έχω πάρει απόδειξη από δικηγόρο... Έχει πάρει κανείς???

 3. avatar olymbitis

  Χαχαχαχα.....πάλι γελάμε. Ξεκάθαρη μούτζα στα μούτρα μας.

 4. avatar αγερας

  Συγνώμη, αλλά αυτο με τους φόρους, εχει παραγίνει. Καταρχήν δεν είναι φόροι, ειναι η κλοπή του δημοσίου με θύματα τους ιδιώτες. Όταν το κράτος φορολογει (ανήθικα) το 40% με 80% του εισοδήματος (και δεν προσφέρει τπτ, εξαφανισμένη η έννοια του κοινωνικου κράτους), είναι απολύτως φυσιολογικό να φοροδιαφεύγουν όσοι μπορουν κ όπου μπορουν. Οι πολιτικοι μαζι με τα φιλαράκια τους κατέκλεψαν δημόσιο χρήμα κ τώρα πλερώνουμε για να συνεχίσουνε να τρώνε... Ζήτω το έθνος!!!

 5. avatar Blind Guardian

  Είναι τυχαίο που όλοι οι τίμιοι και οι πατριώτες πολιτικοί που μας έδωσαν τόσες δόξες στα νεώτερα χρόνια είναι δικηγόροι;

 6. avatar ORUE

  Και μόνο για τους Δικηγόρους το POS θα ειχε αποτέλεσματα κατά της Φοροδιαφυγής....

 7. avatar Nick fr

  Ε ναι μην πληρώσουν κανα φόρο και πάθουν τπτ. Ότι τους δεν τους συμφέρει το βαπτίζουν έκνομο

 8. avatar Χαχα

  Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται ήτοι με χαρτονόμισμα, η κάρτα , η με τσεκ ( που δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα) αλλά πάντα με την σωστή απόδειξη.

 9. avatar mica76

  Άντε καλέ που φοροδιαφεύγουν οι δικηγόροι. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων το λένε..

 10. avatar Ναι σε ολα

  Όλοι με POS ,χωρίς διακρίσεις

 11. avatar Συνεχώς έλεγχοι στα γραφεία τους

  Προφάσεις εν αμαρτίαις... Απλώς θέλουν να συνεχίσουν απτόητοι τη φοροδιαφυγή.

 12. avatar Kostas

  Δηλαδή οι δικηγόροι αντιτίθενται σε ένα μέτρο που θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή; Πέφτω από τα σύννεφα...

Παρακαλούμε περιμένετε ...
Το newsbeast επιλέγει
Το newsbeast προτείνει